Eskon Puumerkki

2 EDUSKUNTAVAALIT ESKON PUUMERKKI – Yrittämisen edellytyksistä on pidettä- vä huolta. Parantamisen varaa olisi vielä muunmuassa yrittäjien verotuksessa ja vä- hentämisen tarvetta byrokratian määräs- sä. Sosiaaliturvassa on puutteita edelleen, vaikka sitä on yritetty parantaa, Kiviranta kiteyttää. – Esimerkiksi yrittäjävähennys tulisi nos- taa 8–10 prosenttiin. Myös pienten yritys- ten arvonlisäverottomuuden alarajaa voisi nostaa jonkin verran. Mielestäni sitä ei pi- täisi kuitenkaan nostaa yli 20 000 euron, et- tei synny vääristymiä kilpailutilanteeseen. Hyvä tahto ei riitä maatalouden pelastamiseksi Kiviranta toteaa, että maatalouksien ti- lanne on tällä hetkellä todella surkea, ja siihen pitäisi puuttua toden teolla. – Myyntitulot ovat pudonneet rajusti ja kustannukset kasvaneet samalla jyrkäs- ti. Vuonna 2002 maatalouden nettotulot olivat vielä noin miljardi euroa ja vuonna 2018 vain 400 miljoonaa euroa. – Mielestäni asian korjaamiseksi pitäisi perustaa parlamentaarinen työryhmä, jossa kaikki puolueet olisivat edustettui- na. Silloin kaikki saisivat oikeaa tietoa. – Hyvää tahtoa kansanedustajilla var- masti on, mutta ei oikeaa tietoa. Edus- kunnassa on vain 12 kansanedustajaa, jotka todella tuntevat maataloutta. Se on vaikuttanut surkeaan tilanteeseen, Kivi- ranta sanoo. Agronomina hänellä itsellään on alan koulutus ja pitkä kokemus tilanhoidos- ta. Kiviranta on hoitanut kasvinviljelyyn erikoistunutta perhetilaansa Sauvossa 21-vuotiaasta lähtien ja kaksinkertaista- nut peltoalan. Kiviranta muistuttaa, että maatalouden ympäristökorvaus on vaarassa vuonna 2020. Leikkaukset voivat olla jopa 60 eu- roa hehtaarilta. Parlamentaarinen poh- dinta olisi nyt paikallaan, ja Suomen tu- leva EU:n puheenjohtajuus tulisi myös hyödyntää. – On myös muistettava, että pohjoisten alueiden ruuantuotannolla on kasvava rooli ilmastonmuutoksen takia. Hyvä erikoissairaanhoito ja koulutus säilytettävä Kivirannan mukaan meillä on hyvä julki- nen erikoissairaanhoito, ja siitä on myös pidettävä kiinni. Yksityiset yritykset eivät koskaan pysty palvelemaan sillä saralla yhtä hyvin. Viime aikoina vanhustenhoidon ongel- mista on uutisoitu paljon. Siihen Kiviran- nalla on selvä kanta. – Hoitajamitoitus pitää säätää lakiin ja valvonta tulee saada toimivaksi. On myös syytä pitää huolta siitä, ettei tervey- denhuoltoala liiaksi keskity muutamalle suurelle yksityiselle toimijalle. Näin alalla säilyy kilpailu, joka varmistaa osaltaan palvelujen laatua. Koulutuksen suhteen Kiviranta pitää Suomea hyvänä maana. – Se on merkittävä asia, että kaikilla suo- malaisilla on mahdollisuus koulutukseen. Siitä kannattaa pitää kiinni. Viime vuosina leikkauksia on ollut kuitenkin liikaa, eten- kin toisen asteen ammatillisessa koulutuk- sessa ja ammattikorkeakouluissa. Kiviranta kiinnittää huomiota myös kun- tien talouteen. Muutoksia tehtäessäkin on huolehdittava siitä, että kuntien rahoitus on riittävä. Eskon puumerkeille riittää tarvetta Yhteiskunnassa on vielä parannettavaa Esko Kiviranta on vero- ja ta- lousasioiden asiantuntija, joka haluaa turvata maatalouden ja yrittäjyyden toimintaedellytyk- set. Lähellä hänen sydäntään ovat myös terveys- ja koulu- tuspalvelut. Kivirannan mukaan yrittäjien toimintaedellytyksissä on vielä parannettavaa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=