rekryexpo

rekryexpo 8 13.11.2018 1 Suomalaisille nuorille tärkein kri- teeri työpaikan valinnassa ovat mo- nipuoliset ja haastavat työtehtävät, käy ilmi AcademicWorkin tuoreesta selvityksestä. Turussa Sandvikilla EHS-koordi- naattorina toimivalla Ida Teeristöl- lä , 26, kriteerit täyttyvät helposti: ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavassa tiimissä Teeristön tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kemikaaliturvalli- suuden suunnittelu, työohjeiden ylläpi- to, toimintojen standardisointi, sisäinen viestintä ja turvallisuuskulttuurin ylläpito. –Monen jutun tekeminen yhtä aikaa so- pii minulle. Tehtävät ovat monipuolisia, ja niistä etenkin turvallisuustyö on vienyt mukanaan, Teeristö kuvailee. Sandvikin kaltaisissa valmistavan teol- lisuuden yrityksissä työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu tärkeimpiin asioi- hin. Noin 700 ihmistä työllistävässä teh- taassa toimenkuvat vaihtelevat myynnistä tuotantoon ja suunnittelusta taloushal- lintoon. –Suurin osa henkilöstöstä on jollain ta- valla teknisen koulutuksen läpikäyneitä, olivatpa he työntekijöitä tai toimihenki- löitä, Sandvikin henkilöstöjohtaja Riku Kesäläinen kertoo. Sandvikille rekrytoidaan väkeä perintei- sin työpaikkailmoituksin, työssäoppimis- jaksojen avulla ja esimerkiksi opinnäytetöi- den kautta. Kesäläisenmukaan yrityksellä on runsaasti oppilaitosyhteistyötä niin korkeakoulujen kuin esimerkiksi ammat- ti-instituutin ja aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Näin pyritään varmistamaan, että yritys saa tarvitsemaansa osaamista. –Koulutussuunnitelmat olivat aiem- min melko irrallisia ja laahasivat perässä. Edelleenkin koulutusten sisältöjen tulisi vastata paremmin yrityselämän tarpeisiin, Kesäläinen sanoo. IdaTeeristöllä palaset loksahtivat kohdal- leen, kun hän haki ensi kertaa Sandvikille kesätöihin kaksi vuotta sitten. Turun am- mattikorkeakoulusta ympäristösuunnitte- lijaksi 2015 valmistunut Teeristö oli ehtinyt työskennellä oman alan töissä jo useassa työpaikassa, kun hän haki Sandvikille. –Kaikki ympäristöalaan liittyvä kiinnos- ti, mutta teollisuus oli täysin uusi maail- ma. Olin aiemmin työskennellyt pienissä perheyrityksissä, ja täällä on tietyllä tavalla sama ilmapiiri, Teeristö sanoo. Teeristö opiskelee työn ohessa laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamista Suo- men ympäristöopistossa Syklissä Helsin- gissä. Tulevaisuudessa siintävät toiveet kansainvälisistä tehtävistä, joita esimer- kiksi Sandvikilla on tarjolla runsaasti. –Jos kansainvälisyys kiinnostaa, niin mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Niille, jotka haluavat nähdämaailmaa, tämä on erinomainen paikka, Kesäläinen sanoo. Hän arvioi, että kansainvälisten mah- dollisuuksien lisäksi nuoria houkuttelee Sandvikiin muun muassa se, että yrityk- sellä on täysin omaa tuotantoa, jonka ke- hittämiseen Turussa pääsee käsiksi. –Se vetoaa varmasti etenkin insinööri- henkisiin ihmisiin. Kaltaisiamme markki- najohtajia, joilla on aidosti oma tuote, ei juuri tältä seudulta löydy, Kesäläinen sanoo. SandvikinhenkilöhallinnonTarja Laihon vinkit nuorille 1 Työnhakijan on hyvä tutustua yritykseen ja sen arvoihin jo ennen hakemista. –Meillä on hyvät nettisivut, joiden kautta on helppo tutustua muun muassa yrityksemme perustietoihin, tuotteisiin ja palveluihin ja liike­ toiminta-alueisiimme. –Yleisestikin on hyvä tutustua yritykseen jo ennen kuin alkaa tehdä hakemusta, ja varsinkin jos pääsee haastattelu­ vaiheeseen. 2 Valmistaudu haastatteluun, ja saavu paikalle reippaallamielellä. –Täytyy selvittää perusasiat, kuten missä sovittu osoite on ja varmistaa, että on ajoissa paikalla. Etukäteen on hyvä jäsennellä opiskelu- ja työhistoriansa, jotta ne on helppo käydä haas­ tattelussa selkeästi läpi. Mieti omat vahvuudet, mitä odotat tulevaisuu­ delta työn tai opiskelun saralla ja miksi juuri sinut kannattaa meille valita. 3 Hakijan on hyvä esittää kysymyksiä hakemastaan työtehtä­ västä ja yrityksestä. –Se kertoo kiinnostuk­ sesta yritystä ja tehtävää kohtaan. On myös tärke­ ää, että haastateltava saa tarvitsemansa tiedot. Työturvallisuus vei mukanaan Ida Teeristön päivittäisiin rutiineihin Sandvikilla kuuluu esimerkiksi kemikaaliturvallisuuden suunnittelua ja työohjeiden ylläpitoa. Teeristöä kiinnostavat myös kansainväliset tehtävät, joita Sandvik tarjoaa runsaasti. Turussa yritys työllistää noin 700 ihmistä, joista suurimmalla osalla on teknisen alan koulutus.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=