SALON KOKOOMUS

Salon Kokoomuksen vaalilehti 2 KOKOOMUKSEN viesti kuntavaaleissa on, että sydän on oikealla. Mitä sillä tarkoi- tamme? Kaikki puolueet pyrkivät hyvään. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvinvoinnin pahoinvoinnilla korvaisi. Useimmat meistä pitävät nykyisen kaltaista hyvinvointia itsestään selvänä jatkumona. Monet eivät koe, että se olisi millään tavalla uhattuna. I LMAN toimivaa taloutta ei olisi hyvin- vointia, ei koulutusta, ei terveydenhoitoa, ei ikäihmisten palveluja, ei sosiaaliturvaa – eikä juuri mitään muutakaan inhimil- listä, humaania, lämmintä ja vastuullista. Ilman toimivaa taloutta maailma olisi niin kylmä, että pakkasesta saisi lämpöä hakea. Kaikki ne maailman parhaat julkiset palve- lut, mitkä vasemmisto on yrittänyt itselleen omia, on rakennettu oikeistolaisen politiikan ja ide- ologian helmillä. Siksi sydän on oikealla. YHTÄLÖ on oikeastaan yksinkertainen: kun kun- nassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sy- dän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syn- tyy työtä ja työpaikkoja. Se taas tarkoittaa Ilmarille päiväkotipaikkaa kotikulmilta, Lauri-vaarille kuuntelevia korvia, Irmelille sytostaattihoitoa, toimivaa ojarumpua, sekakuorolle harjoittelutiloja, Eemelille vieroituspalveluja ja naapurin Lissulle työttömyysturvaa sekä koulutusta uuteen työhön. VAALE I SSA mitataan luottamusta. Luottamusta ehdokkaisiin, puolueisiin sekä kunnissa ja kaupungeissa tehtyihin päätöksiin. Uskallan väittää, että kokoomus on menestynyt aiemmissa kuntavaaleissa siksi, että me otamme kuntapolitiikan tosissamme. NÄMÄ eivät ole meille välivaalit valta- kunnanpolitiikasta, vaan vaalit, joissa valitaan päättäjät, jotka haluavat kan- taa vastuuta Salon asioista ja kehittää Saloa paremmaksi. Epävarmuuksista huolimatta me kokoomuslaiset näem- me mahdollisuudet edessämme. TULE mukaan tekemään Salos- ta parasta mahdollista! Petteri Orpo Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja SALOSSA kulunut valtuustokausi on ollut hyvin erilainen, jopa erikoinen. Sen sisään on mahtunut paljon ennennäkemät- tömiä asioita ja tapahtumia päätöksente- ossa sekä politiikassa. Kuntavaalit pidetään 13.6. ja uuden valtuuston työ alkaa 1.8. Sa- lon kehittämisen kannalta katseet pitää siis kääntää eteenpäin. Kokemuksia kuluneelta kaudelta ei kuitenkaan pidä unohtaa tai pyyhkiä pois, vaan niitä on syytä analysoi- da ja niistä pyrkiä oppimaan, niin hyvistä kuin huonoista asioista. Siksi katson nyt taaksepäin muutamien keskeisten esi- merkkien kautta. Kaksi tilapäistä valiokuntaa SALOSSA ei tietääkseni ole perustettu aiemmin kuntalain mukaisia tilapäisiä valiokuntia pohtimaan luottamuspulaa tai ratkomaan hallinnollisia ongelmia, joista ei muilla keinoin ole ulospääsyä. Jälkipu- heissa jotkut valtuutetut ovat vähätelleet perustettuja valiokuntia tarpeettomina ja ylimitoitettuina toimenpiteinä. Totuus on kuitenkin toisenlainen. Ensimmäinen näistä tilapäisistä valiokunnista perustettiin edus- kunnan apulaisoikeusasiamiehen antamien huomautusten johdosta. Huomautuksen saivat silloinen apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä ja kaupunginhallitus. Käytännössä kuntalain mukaisesti kaupunginvaltuustolle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin perustaa hallituksen esityksestä tilapäinen valiokunta tutkimaan, miksi ja miten mainitut virheet olivat tapahtuneet. Lisäksi toimeksiantoon sisältyi mahdollisista kaupungin omista toimenpiteistä päättäminen. Prosessin lopputuloksena kaupunginvaltuusto antoi varoituksen Jari Niemelälle. TOINEN valiokunta perustettiin, kun tar- kastuslautakunta pyysi ulkopuolista tahoa tutkimaan lautakunnan sisäistä luottamus- ta. Hallitus esitti käytännössä ainoaa mah- dollista vaihtoehtoa eli tilapäisen valiokun- nan perustamista. Prosessi paljasti hyvin erikoisia henkilöiden välisiä ristiriitoja ja luottamuspulaa. Kaikki materiaali ei ollut kuntalaisille julkista. Yllättävästi valiokunta kuitenkin päätyi esittämään valtuustolle luottamusta tarkastuslautakunnan sisäl- lä. Valtuusto hyväksyi esityksen, ja pian päätöksen jälkeen tarkastuslautakunnan molemmat varapuheenjohtajat erosivat! Huomion arvoista on myöskin, että lauta- kunnan jäsenistä ja varajäsenistä suuri osa on vaihtunut valtuustokauden aikana. Kaupunginjohtaja yksityiselle sektorille SALOSSA on totuttu, että kaupunginjoh- taja vaihtuu eläköitymisen kautta. VALTUUSTOKAUDEN alussa tuore kaupunginjohtaja Lauri Inna innosti Salon päättäjät ja virkamiesjohdon viemään Saloa uuteen nousuun. Sloganiksi valittiin ”joka päivä parempi Salo”. Kuntalaisten, ja varsinkin yritysten ja yrittäjien, luottamus kaupunkiin alkoi palautua. Vauhdikkaana urheilu- ja supliikkimiehenä tunnettu Inna hakeutui yrityselämän palvelukseen jo vajaan kolmen vuoden kaupunginjohta- juuden jälkeen. Moni asia jäi kesken, mutta esimerkiksi osa tärkeistä kärkihankkeista on menossa vahvasti maaliin! Mattilalle potkut P I TKÄN urani aikana tämä irtisanominen koeajan perusteella oli ihmeellisistä ih- meellisin. Mattilan sote-johtajaksi valinnan jälkeiset eriävät mielipiteet, erottamispro- sessi, sen perustelut ja lopulta päätös, ovat erikseen ja yhdessä minulle sekä monelle muulle kokeneelle päättäjälle varsinainen ihmetyksen kummastus! Prosessia pui- daankin oikeudessa vielä pitkään. Uusia johtajia ja etäkokouksia KORONA toi omat kuvionsa päätöksen- tekoon. Politiikka jäi aluksi näennäisesti taka-alalle, mutta sisäisiä jännitteitä se ei poistanut – pikemminkin päinvastoin. Kokoukset siirtyivät verkkoon, ja ihmis- ten välinen kanssakäyminen ja verkostot supistuivat. Koronasta huolimatta kaupun- gin arkea on pyöritetty onnistuneesti niin päätöksenteossa kuin sen valmistelussakin. Tulevaisuuden suunnittelu on väistämättä jäänyt taudin jalkoihin. MENNEELLÄ valtuustokaudella Salon virkamiesjohto on eläköitynyt tai muuten vaihtunut melkoisella tahdilla (talousjoh- taja, hallintojohtaja, sote-johtaja, kau- punginjohtaja). Valitut uudet ja pätevät ammattilaiset ovat hypänneet Koronan keskellä normaalia tuntemattomampaan toimintaympäristöön. Oman kokemuk- seni perusteella he ovat työssään tehneet enemmän kuin parhaansa. Kuitenkin puutteellinen perehdytys, hiljaisen tiedon ja sosiaalisen kanssakäymisen puute, ovat varmasti hankaloittaneet työtä. Poliittiselta johdolta tarvitaan tällaisessa tilanteessa erityisen vahvaa tukea. Tämä tuki ei ole mielestäni kaikilta osin toteutunut. Politiikka ja päätöksenteko AVOIMUUDEN vaatimus kunnallisessa päätöksenteossa on tänä päivänä itsestään- selvyys. Jossain vaiheessa valtuustokautta alkoi kuitenkin tuntua siltä, että Salossa mentiin toiseen suuntaan. Päättäjien keskinäiset suhteet ja välit virkamiehiin tulisi olla mutkattomat ja luottamukseen perustuvat. Työnjako poliitikkojen ja virka- miesten kesken pitää olla kaikille selvä. Päättäjien pitää aidosti päättää kuntalaisten asioista niitä varten olevissa elimissä - ei kuppikunnissa niiden ulkopuolella. TULEVI LLA valtuutetuilla onkin työ- sarkaa entistä vahvemman luottamuksen ja avoimuuden rakentamisessa Saloon kaikilla tasoilla! Juhani “Numppa” Nummentalo, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ERILAINEN VALTUUSTOKAUSI! Siksi sydän on oikealla Luottamus Luottamus on se ainesosa, jota tarvitaan kun 51:lle kaupunkilaiselle anne- taan mandaatti päättää Salon suunnasta. Valtuustokauden alkaessa luotta- muksen pitää olla kunnossa oman ryhmän kesken ja sitä täytyy huolellisesti rakentaa myös yli puoluerajojen. Kaupungin asioita hoidetaan yhdessä viranhaltijoiden kanssa ja tässä yhteis- työssä jos missä on luottamus sujuvan päätöksenteon edellytys. Virkavastuu ei pelkästään sitä takaa, vaan luottamus rakentuu käytännön myötä ja on olennainen osa myös lautakuntatyöskentelyä. Salon kokoomuksen valtuustoryhmä on kuluneella valtuustokaudella tehnyt aloitteen uudesta kärkihankkeesta: kuntalaisten luottamus Salon kaupungin tulevaisuuteen. Aloitteessa todettiin kuntalaisen luottamukseen vaikuttavan mm. kaupungin organisaation tehokas mitoitus, vaikutusarviointien teke- minen ja kuulemiskäytäntöjen vaaliminen. Vaikka uutta kärkihanketta ei aloitteesta syntynyt, on tarkasteluun nostettu ne merkittävät kunnan meka- nismit, jotka joko lisäävät tai murentavat kuntalaisten luottamusta. Näitä on tulevalla valtuustokaudella kehitettävä. Tätä lehteä toimitettaessa on myös luottamus ollut läsnä. Suurin osa artikke- leista on kirjoitettu yhteistyönä ehdokkaiden kesken ja päätoimittajana sain luottavaisin mielin vastaanottaa hyvässä hengessä koottuja tekstejä. Luot- tamusta on rakennettu yhteistyön kautta jo tuttujen ja uusien ehdokkaiden kesken. Hyvä henki näkyy myös vaalikampanjassa, jota käymme poikkeuso- loissa avoimin mielin. Tästä on hyvä ponnistaa tulevalle kaudelle. Luottamus on se, minkä äänestäjä vaa- leissa laittaa peliin äänestysnumeron muodossa. Salon kokoomus on osoittanut suhtautuvansa tähän kunniaan suurella arvostuksella. Aurinkoista alkukesää ja jännittävää vaali- en odotusta! -Stina Siikonen, päätoimittaja, Piritan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Erika Drugge

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=