LOIMAAN SEURAKUNTA

4 LOIMAAN SEURAKUNTA SEURAKUNNASSA TAPAHTUU TULE MUKAAN! Autetaan yhdessä ikäihmisiä! ■ Keräyksen tämänvuotisena teemana on Eniten yllätti köyhyys. Sillä halutaan kiinnittää huomiota elinta- son laskuun, joka yllättää monet ikäihmiset eläke- ikään siirryttäessä. ■ Loimaalle keräyksen tuotosta jää 20 prosenttia ja osuus käytetään vähävaraisten ikäihmisten kam- paamo- ja parturipalveluihin yhteistyössä eri yrittäji- en kanssa. ■ 20 prosenttia keräysvaroista käytetään Kirkon diako- niarahaston kautta heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseen yhteistyössä paikallisseura- kuntien kanssa sekä maksuttomien digitaitokurssi- en ja taloudenhallintaa edistävien kurssien pitämiseen kansanopistoissa vähävaraisille ikäihmisille. ■ 60 prosenttia keräystuotosta ohjataan kansainväli- seen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahas- ton kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti ikäihmisten hauras asema kriisialueilla. ■ Seurakunnan nettisivun kautta www.loimaanseurakunta.fi/yhteisvastuu ■ Tilisiirtona yhteisvastuun keräystilille - Aktia FI82 4055 0010 4148 41 - Nordea FI16 2089 1800 0067 75 - Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28 Loimaan seurakunnan viitenumero on 301385 ■ Mobile Pay -sovelluksen kautta 9366 0 Näin osallistut Keräys näkyy Loimaalla pääasiassa kesällä ja syksyllä. Lipaskeräys toteutetaan touko-elokuussa. Kesän aikana on mahdollisuus lahjoittaa erilaisissa tilaisuuk- sissa. Lahjoituksen voi myös tehdä: J okainen meistä kaipaa sitä tunnetta, että on arvokas, hyväk- sytty ja saa apua tarvittaessa. Näin ei kuitenkaan ole jokaisen ikäihmisen kohdalla, Loimaan seurakunnan diakoniatyönte- kijä Marika Maijala kertoo. Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys pureutuukin nimenomaan ikäihmisten ahdinkoon. - Ikäihmisten ahdinko näkyy Loimaalla monella eri tavalla. Diakoniatyön puolella ahdinko näkyy yksinäisyytenä ja ahdis- tuksena tai vaikeuksina hoitaa omaan talouteen liittyviä asioita, kuten vaikeutena ostaa tarvittavia lääkkeitä. Ahdinko näkyy myös ihmissuhdevaikeuksina. - Suhde lähisukulaisiin ei ole aina niinmutkaton. Jo se, että lap- set asuvat kaukana tuottaa monille vanhuksille etääntymistä ja saattaa aiheuttaa sen, etteivät lapset välttämättä osaa tai voi aut- taa tarpeen esiin tullessa. Monet ongelmat ovat korostuneetMarikaMaijalanmukaankoro- na-aikana, mutta ne ovat näkyneet myös ennen epidemiaa. - Monilla ikäihmisillä on myös taloudellisia ongelmia, joihin vaikuttaa esimerkiksi se miten pitkä työura on ollut ja eläkkeen kertymisaika. Tänä vuonna keräys toteutetaan poikkeuksellisella tavalla epi- demiatilanteen johdosta. - Keräysaika on esimerkiksi pidempi, Loimaalla keräämme yh- teisvastuulle syyskuun loppuun asti. Yhteisvastuun valtakunnallisissa mainoksissa muistutetaan, että ”Some-peukutus ei riitä, nyt tarvitaan rahaa”, mutta Loimaan seura- kunnan sivuilta löytyymyös ohjeet yhteisvastuusukkien tekemiseen. - Niilläkin voit ilahduttaa lähimmäistäsi. Tärkeintä on kuiten- kin se, että pidämme huolta toinen toisistamme ja erityisesti niistä, jotka ovat jääneet yksin. T oiminta jää, seurakunta ei lopu, Sari Huhtala Loimaan seurakunnan seura- kuntapalveluista sanoo heti alkajaisiksi, kun ryhdytään tekemään juttua kirkon rekiste- riuudistuksesta. Jokaisen Suomen seurakunnan tulee olla liit- tynyt vuodenvaihteeseen mennessä johonkin aluekeskusrekisteriin. Loimaa valitsi keskuksek- seen Porin ja yhteistyö alkaa toukokuun alusta. Loimaalla tehtiin taannoin kyllä jopa aloite, jossa toivottiin, että Loimaalle tulisi oma alue- keskus, mutta käytännössä siihen olisi tarvittu noin 20 000 hengen seurakunta tai alue. Sellai- sen väen rekisteriasiat työllistäisivät noin yh- den työntekijän. Mikä sitten toukokuussa muuttuu? - Harva sellainen asia, mikä näkyy seurakun- talaiselle, Sari Huhtala sanoo. Poriin asti ei tarvitse lähteä asioita hoita- maan. Virkatodistustilaukset voi tehdä oman seurakunnan nettisivujen kautta kuten tähän- kin asti ja omasta seurakunnasta voi kysyä aina neuvoa – pyynnöt kyllä menevät aluekeskuk- seen ja tiedot kootaan siellä. Seurakuntapalveluiden väki SEURAKUNTA- PALVELUIDEN VIRASTO Meille voi soittaa numeroon 02 776 4400 ja kysyä neuvoa asioiden hoitoon. Olemme avoinna ma-ti ja to-pe klo 9–13 ja meidät löytää Kaupunginkirkolta, Turuntie 32, Loimaa. Sähköpostiakin voitte meille laittaa osoitteeseen loimaa.seurakunta@evl.fi Paljon lisää tietoa ja linkkejä moniin lomakkeisiin löydät nettisivuiltamme loimaanseurakunta.fi Aluekeskusrekisteriuudistus vie paperitöitä pois Loimaalta • 28.3. klo 10 Palmusunnuntain striimattu sanajumalanpal- velus Kanta-Loimaan kirkosta ilman seurakunnan läsnäoloa. Radiointi 92,8Mhz. • 29.3. klo 19-20 Ahti-illan lyhyt ehtoollishartaus Metsämaan kirkossa. Kirkkoon sisälle ja ehtoolliselle 6 henkilöä kerrallaan, turvaetäisyyksin ja vahva maskisuositus. • 30.3. klo 19-20 Ahti-illan lyhyt ehtoollishartaus Mellilän kirkossa. Kirkkoon sisälle ja ehtoolliselle 6 henkilöä kerrallaan turvaetäisyyksin ja vahva maskisuositus. • 31.3. klo 19-20 Ahti-illan lyhyt ehtoollishartaus Alastaron kirkossa. Kirkkoon sisälle ja ehtoolliselle 6 henkilöä kerrallaan turvaetäisyyksin ja vahva maskisuositus. • 1.4. klo 19-20 Kiirastorstain ehtoollishartaus Kanta-Loi- maan ja Virttaan kirkoissa. Kirkkoon sisälle ja ehtoolliselle 6 henkilöä kerrallaan. • 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus striimataan Kanta-Loimaan kirkosta ilman seurakunnan läsnäoloa. • 4.4. klo 10 Pääsiäissunnuntain sanajumalanpalvelus radioidaan Kaupunginkirkosta ilman seurakunnan läsnäoloa. Järviradio 92,8Mhz. • 5.4. klo 10 2. pääsiäispäivän Lasten pääiäiskirkko striimataan Kanta-Loimaan seurakuntatalolta ilman seurakunnan läsnäoloa. PÄÄSIÄISEN AHTIHARTAUDET JA JUMALANPALVELUKSET Tilaaminen helpottuu. Aluekeskusrekisteri siis hoitaa kirkon viran- omaistehtävät, rekisteröinnit ja tietojen luovut- tamisen. Väestötiedot on digitoitu, joten työ on mahdollista tehdä muuallakin. Tuntuma paikallisiin asioihin säilyy silti seu- rakunnassa, koska paikalliseen toimintaan liit- tyvät hallinnolliset työt tehdään edelleen Loi- maalla. Seurakuntalaiset voivat edelleen varata Loi- maan seurakuntapalveluista seurakunnan ti- loja ja henkilöstöä, kuten pappeja ja kantto- reita toimituksiin kuten kastetilaisuuksiin ja vihkimisiin. - Samoin omassa seurakunnassa kirjataan rip- pikouluun ilmoittautumiset ja muun muassa pidetään hautakirjanpitoa, jonka ohjelma si- sältää hautausmaan kartan mukaisesti esimer- kiksi tiedon siitä, mihin vainaja on haudattu ja heidän syntymä- ja kuolinaikansa. Muutkin hautaustoimeen liittyvät asiat, kuten hautapai- kan varaaminen ja haudanhoito sekä siunaus- ajankohdista sopiminen hoituu edelleen oman seurakunnan henkilöstön kanssa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=