4/2021 16 MAIJA-LIISA RISTOLA-NISKALA A urinko on paistanut lämpimästi tänään, elokuun viimeisenä päi- vänä. On uskomatonta ajatella, että syksy on jo nurkan takana. Otan puhelimen ja soitan henkilölle, jota aion haastatella. Olen sopinut haastatte- lusta etukäteen, mutta haastateltava on- kin sairastunut ja odottaa vastausta koro- natestistään. Tulos on negatiivinen, mutta päätämme tehdä haastattelun puhelimitse flunssan vuoksi. Leimaantumista ja häpeää Vielä tänäkin päivänä mielenterveysongel- mat ovat monelle arka ja hävettävä asia, ja leimautumisen ja ehkä kiusaamisenkin vuoksi haastateltava ei halua kertoa jutus- sa nimeään. – Haluan minua kutsuttavan tässä jutus- sa Männynkävyksi , joka vähitellen avau- tuu vastaanottamaan elämää ja ystävyyttä ihmisten välillä. Koen olleeni ujo ja sulkeu- tunut. Miten kaunis vertaus! Liian usein erilaiset mielen sairaudet ja häiriöt eristävät sairastuneen kotiin, yksi- näisyys korostuu ja ihminen jää vaille ys- tävien ja muiden verkostojen tukea. Tästä seuraa suurempi terveysriski, koska on tut- kittua tietoa siitä, että läheisillä ihmissuh- teilla on hyvinvointia edistävä vaikutus. – Olen 68-vuotias ja olen saanut asua ai- kuiseksi saakka kotona vanhempieni kans- sa. Minulla on ollut sisaruksia ja erityisesti nuorempi sisaruksistani on tukenut minua hyvin paljon ja olen hänen kanssaan teke- misissä usein. Vanhempani ovat kuolleet joitakin vuosia sitten. Isäsuhteeni oli koko elämäni ajan vaikea ja olin myös koulukiu- sattu. Oman itsetunnon rakentaminen on kestänyt vuosikymmeniä. Asun tällä het- kellä yksin ja olen eläkkeellä mielenterveys- syistä. Asia ei ole Männynkävylle helppo. Meille on edelleen vaikeaa suhtautua mielenter- veysasioihin, vaikka ne ovat verrattavissa fyysisiin sairauksiin. Lääkityksen tai tera- pian avulla arki saadaan sujumaan yleensä mahdollisimman hyvin. Vastuu on yhteinen meillä jokaisella, mi- ten haluamme nähdä toinen toisemme, ar- vokkaina ihmisinä. On hyvä muistaa Mat- teuksen evankeliumin Kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”. Apua ja tukea elämään Männynkäpy rohkeni hakea apua diakonia- työltä. – Olen ollut pienituloinen jo ennen eläk- keelle jäämistä. Hain apua, koska raha ei riittänyt kaikkiin laskuihin, eikä muuhun- kaan. Minulla oli mahdollisuus käydä van- hemmillani syömässä, se helpotti paljon tilannetta. Välillä olen joutunut myös lai- nailemaan kavereilta ja kun olen saanut ra- haa taas, olen maksanut takaisin. – Oli hankalaa ostaa uusia vaatteita, pyykinpesukonetta ei ollut varaa hank- kia, vaan piti käydä pesemässä vaattei- ta muualla. Minulla ei kuitenkaan ole ol- lut päihdetaustaa, joten olen kyennyt hoitamaan asioitani siten ehkä helpom- min. Olen hakenut esimerkiksi ruoka-apua myös muualta. – Olen ollut tyytyväinen, että olen saa- nut apua ja tukea diakoniatyöltä, eikä mi- nun ole koskaan tarvinnut hävetä hakies- sani sitä. Työntekijät ovat ottaneet minut vastaan ystävällisesti, he ovat mielestäni sympaattisia ihmisiä. – On ollut hyvä tietää, että on paikka, josta saa apua tiukan paikan tullen. Jou- luavustus on ollut minulle tärkeä, ja Vaa- tekammarista olen saanut hyviä vaatteita. Iloa toistenkin auttamisesta – Asun yksin ja koska olen eläkkeellä, mi- nulla on mahdollisuus osallistua terveyte- ni puitteissa erilaisiin ryhmiin ja yhdistys- toimintaan sekä harrastaa minulle tärkeitä asioita. Minulla on onneksi useita hyviä ys- täviä, jotka hyväksyvät minut sellaisena kuin olen, ja he ovat paljon kasvattaneet itsetuntoani. Minulle on ollut aina tärkeää olla myös itse tukena ja apuna omien voi- mieni mukaan, vaikkapa käydä kaupassa tai apteekissa jonkun puolesta. On hyvä ym- märtää, että kun voi auttaa muita, siitä saa myös itselleen voimia ja iloa. – Henkisesti koen pärjääväni aika hyvin tällä hetkellä, mutta fyysisten sairauksien hoitamista pidän hankalana, se vie voimia ja rahaa. Lääkkeet ovat kalliita ja niihin me- nee joka kuukausi yllättävän paljon rahaa. – Voimaa saan turvallisesta Jumala-suh- teesta, omaisista ja ystävistä, nämä koen tärkeimmäksi asiaksi elämässäni. Kiitollisuutta ja toivoa Mielenterveys vaikuttaa hyvinvointiim- me. Jokainen meistä kokee hyvinvoinnin eri tavoin, kaikille eivät ole samat asiat yh- tä tärkeitä. Mielenterveys on laaja käsite ja muodostuu monista eri osa-alueista ku- ten elinoloista, asumisesta, ympäristöstä ja toimeentulosta. Tärkeitä ovat sosiaali- set suhteet, terveys ja se, että kykenee ole- maan tyytyväinen omaan elämäänsä. Männynkävylle on tärkeää, että hänellä on tukiverkosto. – Ystävät ja omaiset ovat tukeneet mi- nua monin tavoin, olen saanut kyydin esi- merkiksi lääkäriin, koska en omista omaa autoa. Toivon, että pysyn edelleen tervee- nä, ja että minulla on ystäviä ja harrastuk- sia, joihin osallistua. Ystävät ovat minulle tärkeitä. – Iloa ja toivoa tuovat myös hyvä ruoka, liikunta ja jokainen päivä, josta saa olla kii- tollinen. Haluan oppia olemaan läsnä tässä hetkessä ja haluan oppia vielä uusia asioi- ta elämässäni. Oppia täytyy myös se, ettei kanna liikaa toisten murheita. – Tulevaisuudesta ajattelen, että olisin kiitollinen, jos se jatkuisi kuten nytkin ja saisin elää ihan tavallista arkea. Diakoniatyö • Pyrkii auttamaan siellä, missä hätä on suurin- ta eivätkä yhteiskunnan auttamisväylät avaudu. • Etsii, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kär- simystä. • Perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Jokainen voi omin taidoin ja resurssein auttaa toista. • On maksutonta eikä edellytä kirkon jäsenyyttä. • Tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. • Työtä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammatti- laiset yhdessä vapaaehtoisten kanssa. • Työntekijät ja vapaaehtoiset sitoutuvat vaitiolo- velvollisuuteen. Männynkävyn tarina Toivon tarinat • Juttusarja, jossa haastatellaan diako- niatyön asiakkaita anonyymisti. • Tarinoita sinusta ja minusta toivon näkökulmasta. • Tarinoita ihmisyydestä ja matkasta toivon tiellä. • Tarinoilla pyritään tuomaan esille, että haluamamme asiat ovat meille mahdollisia. • Tarinat tuovat näkyväksi sen, että kuka tahansa meistä voi päätyä tilanteeseen, jossa on aika pyytää apua ja tukea. Hyvän mielen kortit toimivat mielikuvaharjoitteina kohti mielen joustavuutta. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia arjen haasteissa ja muutoksissa. Hyvän mielen taidot auttavat elämään merkityksellistä elämää, jossa ihminen tunnistaa oman potentiaalinsa ja uskaltaa ylittää itsensä. Kirjailija: Maaretta Tukiainen Kuvittaja: Krista Keltanen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=