Vårt Åboland Svenska folkpartiet i Åbo r.f. & Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f. ANNONSBILAGA Mars 2023 ABOA ABOA Vårt Åboland ANNONSBILAGA Svenska folkpartiet i Åbo r.f och Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f RIKSDAGSVAL 2.4.2023 FÖRHANDSRÖSTNING I FINLAND 22–28.3.2023 VI ARBETAR FÖR EN FUNGERANDE TVÅSPRÅKIGHET OCH FÖR EN LEVANDE NORDISM, DÄR SVENSKAN UTGÖR EN AV HÖRNSTENARNA OCH HAR EN STARK STÄLLNING I EGENTLIGA FINLAND. • Språkliga rättigheter tryggade i vårdreformen • En ny nationalspråksstrategi • Åbo Akademi får rätt att utbilda jurister och provisorer • Naturskyddsområden befrias från fastighetsskatt • Fastighetsskattereformen torpederades • Hushållsavdraget höjdes • Starkt lobbande för att sjöbevakningsstationen på Hitis ska fortsätta • Flera lagar som ska motverka överskuldsättning • Höjd inkomstgräns för studiestöd • Förlängd läroplikt och speciella skrivningar som beviljar inkvarteringsersättning också för skärgårdselever • Subjektiv rätt till dagvård återinförs • Anslaget för privata väglag och väglagsfärjor höjs • Historiskt stort stöd till jordbruket och flera punktinsatser för att underlätta situationen • FPA-taxi i skärgården och glesbygden ska kunna vänta på sin kund • Lillholmens bro får 8,3 miljoner • Arbetet med att förnya skärgårdslagen inleddes • Förnyandet av bangården i Åbo beviljades över 30 miljoner euro • Mjösundsvägen i Kimito förbättras på initiativ av SFP • Pargasleden får planeringspengar • Rävsundsbron och Hessundsbron förnyas och beviljades 128 miljoner euro • Lättrafikled från färjfästet i Prostvik till Nagu centrum planeras • Svenskspråkig räddningsutbildning ordnas igen efter lång paus • Terroristlagstiftningen skärps • E18 Åbo ringväg förbättras och byggs ut. • Gipsbehandlingsprojekt för åkrar inom Skärgårdshavets avrinningszon • Åbo får ett nationellt centrum för läkemedelsutveckling • Den 12-åriga riksomfattande trafikplanen lyfter upp utvecklandet av förbindelsebåtstrafiken, landsvägsfärjor och privata väglagsfärjor • Många olika beslut som kopplar loss oss från ryskt fossilt bränsle (elbilar och förnyelsebart bränsle) • Det har beviljats medel för att förbättra skärgårdshavets tillstånd • Postutdelning i skärgården säkras • Halverade farledsavgifter som gynnar Finlands konkurrenskraft • Färjetrafiken högt uppe på agendan • Bredband med statligt stöd byggs ut och skärgårdsförhållanden särskilt beaktade • Yrkesfiskarförbundet fick tilläggsfinansiering • Ansökan om medlemskap i NATO Det här har SFP jobbat för de senaste fyra åren:

Sida 2 SFP går till val med en stark lista i Egentliga Finland. Vi har en vid kandidatbukett med 17 kandidater med olika bakgrund och hemort. En egen kandidatlista betyder att din röst gynnar en SFP-kandidat och hela SFP-listan i Egentliga Finland, ingen röst går till spillo. Vi behöver vår SFP-ledamot i riksdagen, en ledamot som förstår vår regions särbehov och är med vid de bord där man fattar beslut om skärgården, företagandet, sysselsättningen, svenskan och tvåspråkigheten, utbildningen, kommunikationerna och mycket annat som är livsviktigt för vår region. Lokalavdelningarna är en viktig hörnsten i hela partiets verksamhet. I Egentliga Finland har vi elva lokalavdelningar som dagligen bedriver mångsidig verksamhet och påverkansarbete. I valtider är tempot extra högt och det görs ett enormt arbete allt från kandidatrekrytering, valstrategier och kampanjförberedelser till att kunna lägga i den högsta växeln under själva valkampanjen. Utan allt detta arbete på gräsrotsnivå skulle inte Svenska folkpartiet höras varken i fullmäktigesalar eller i riksdagen. Ibland får jag frågan varför jag är medlem i SFP och varför jag sätter så mycket av min fritid på partiet. Svaret är enkelt. För mig är det en självklarhet att ge av min tid till sådant som jag trivs med och anser vara betydelsefull verksamhet. Det bästa med SFP, förutom människorna och gemenskapen, är att man kan engagera sig och vara med och påverka beslutsfattandet utan att vara en toppolitiker. Det är den stora fördelen med att vara medlem i ett litet parti, stödet finns alltid Nära dig. Idag börjar förhandsröstningen! Vi gjorde ett historiskt bra valresultat med en egen lista 2019, låt oss nu upprepa detta och tillsammans garantera att vårt mandat tryggas! Varje röst har betydelse och det är det sammanlagda antalet röster för alla SFP-kandidater som avgör att vi lyckas behålla vårt mandat. Du kan avgöra vem som blir SFP i Egentliga Finlands riksdagsledamot! Cecilia Achrén Kretsordförande SFP i Egentliga Finland LEDARE Aboa - Vårt Åboland ABOA Vårt Åboland Utgivare Ansvarig utgivare Layout Redaktion Tryckeri Ansvar Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f. och Svenska folkpartiet i Åbo r.f. Cecilia Achrén Andreas Martin Fredrik Jensén, Barbro Sipilä, Johan Werkelin Salon Lehtipaino Tidningens ansvar för fel begränsar sig till annonskostnaden FREDRIK JENSÉN t.f. Verksamhetsledare SFP i Egentliga Finland r.f. 040 552 1140 fredrik.jensen@sfp.fi TOMMI KIPPOLA Verksamhetskoordinator SFP i Egentliga Finland r.f. 040 734 3865 tommi.kippola@sfp.fi JENNY SANDBERG Valassistent SFP i Egentliga Finland r.f. 040 650 8191 jenny.sandberg@sfp.fi Jannika Emaus Verksamhetsledare Svensk Ungdom i Åboland 044 257 9743 jannika.emmaus@su.fi SFP:S KANSLI I ÅBO Auragatan 1 G , 20100 Åbo ANNONSBILAGA Din röst är en röst för ett fortsatt SFP-mandat! Friheten är det mest värdefulla vi har. Det har vi blivit påminda om i synnerhet efter Rysslands brutala invasion av Ukraina. Samtidigt har vi påmints om att inget ska tas för givet. Världen är i förändring och den säkerhetspolitiska kartan har en gång för alla ritats om. Det är nu viktigare än någonsin att vi står enade. Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen måste värnas varje dag. Finland har många styrkor. Vi är kända för vår pålitlighet, för stabila institutioner, för jämställdhet och för en bra skola. Men vi kan bli bättre. SFP som ett liberalt och borgerligt parti jobbar på alla plan för ett stabilt, modernt Finland som värnar om individens frihet och allas lika värde. Vi säger nej till hatprat och rasism. Vi uppviglar inte till motsättningar och polarisering. Vi vill bygga samhället genom delaktighet och dialog. Vården ska fungera. SFP vill trygga att det som hittills gått under namnet Åbolands sjukhus i framtiden blir den koordinerande enheten som ser till att vården fungerar på svenska i hela regionen. För SFP är också frågan om nya äldreboenden i Kimitoön viktig. Våra företag förtjänar en förutsägbar och sporrande verksamhetsmiljö. Finlands konkurrenskraft ska stärkas så att vi lockar till oss fler investeringar och därmed arbetsplatser. Alla regioner har sina styrkor och särbehov. Dessa behöver beaktas i allt beslutsfattande. Ett mycket lyckat exempel på resultat som SFP åstadkommit den här valperioden är förnyandet av broarna till Pargas. SFP vill att Finland ska ha världens bästa skola. Det kreativa lärcentret i Pargas är en verklig storsatsning. Det är viktigt att minnas att SFP också i Åbo har en viktig uppgift, inte minst när det gäller att bevaka skolfrågor och frågor gällande småbarnspedagogiken. Klimatkrisen ska tas på största allvar. Våra barn och barnbarn ska få simma i ett rent Östersjön och vi ska målmedvetet arbeta för att minska belastningen särskilt på Skärgårdshavet. Vi ska också framöver kunna äta ren finländsk mat. Den gröna omställningen utgör en möjlighet för Finland. Satsningar på utbildning, forskning och innovationer är i nyckelposition. Den 2 april 2023 är det riksdagsval i Finland. Valet kommer att ha stor betydelse för vilken väg vårt land väljer under de närmaste fyra åren. Det åboländska SFPmandatet kan inte tas för givet. Därför är det viktigt att du röstar. En röst på SFP är en röst för trygghet och stabilitet. En röst för jämlikhet, omsorg och ekonomisk tillväxt. En röst för rätten till service på modersmålet och för det tvåspråkiga Finland. Anna-Maja Henriksson Partiordförande Ta inget för givet – åbolänning rösta! Jag valde under hösten förra året att ge mig in i kampen om att få leda SFP i Åbo genom detta riksdagsval. SFP i Åbo är en otroligt fin lokalavdelning med mångsidiga och kunniga medlemmar som alla tillsammans jobbar för Åbo och stadens framtid. SFP är det parti som för en politik som är närmast våra väljare, politik som syns i allas vår vardag, och som medför en hållbar framtid för oss alla. Det är ett faktum att vi behöver trygga och engagerade politiker som representerar SFP och Egentliga Finland i riksdagen för att lokalsamhället ska fungera. Vad betyder det att vara aktiv inom en lokalavdelning? En lokalavdelning är en gemenskap, en härlig skara med människor som alla vill jobba för ett fungerande närsamhälle. En lokalavdelning är också ett forum mellan politiken och våra väljare. Vår uppgift är att lyssna på våra väljare, förstå vad som är viktigt för dem, och lära oss vad vi borde förbättra. Vår uppgift är också att delta i den allmänna samhällspolitiska debatten och skapa kanaler för information om vad som händer i vårt samhälle. Jag är glad och stolt över att nio av våra 17 riksdagsvalskandidater är medlemmar i vår lokalavdelning. En röst på SFP är samtidigt en röst även för Åbo. Jag vill också efter valet fortsätta leda en aktiv lokalavdelning och hoppas se många nya ansikten i vår verksamhet och på våra evenemang. Vi berörs alla på ett eller annat sätt av politiken, och jag vill göra det enkelt för alla att vara med och påverka det samhälle vi lever i. Min önskan är att du som läsare bekantar dig med alla våra fina kandidater och hittar den kandidat som passar just dig bäst. Tillsammans säkrar vi det åboländska mandatet! Mathias Mattsson Ordförande SFP i Åbo Åboborna har en avgörande roll i riksdagsvalet Läs hela vårt valprogram och bekanta dig med våra kandidater Lue koko vaaliohjelmamme ja tutustu ehdokkaisiimme

Sida 3 Aboa - Vårt Åboland ANNONSBILAGA Åbolands sjukhus blir Egentliga Finlands vårdcenter för tvåspråkig vård. Nolltolerans mot köer i vården: håller inte vårdgarantin så ska man få vård på annat håll utan extra kostnad. Utvidga användningen av servicesedlar, ska täcka kostnaderna för god vård, oavsett inkomst. Främjandet av den psykiska hälsan ska göras till en nationell prioritet. Terapigaranti ska införas. Turunmaan sairaalasta tulee Varsinais-Suomen kaksikielisten hoitopalvelujen keskus. Hoitojonoihin on nollatoleranssi. Ellei hoitotakuu täyty, on hoitoa saatava muulta taholta ilman ylimääräisiä kustannuksia. Palveluseteleiden käyttöä tulee laajentaa, jotta ne takaavat maksut hyvälle hoidolle, tuloista riippumatta. Mielenterveyden edistäminen on asetettava etusijalle valtakunnan tasolla. Terapiatakuu on otettava käyttöön. Sandra Bergqvist Under mina fyra år i riksdagen har jag byggt upp många nätverk till andra partier, ministerier och inom riksdagen. De här kontakterna har varit avgörande då jag målmedvetet jobbat för frågor som jurist- och provisorsutbildningen vid Åbo Akademi, förnyandet av Rävsunds- och Hessundsbroarna och lokala infrastruktur- och utvecklingsprojekt runt om i vår region. Mina uppdrag som vice ordförande för SFP och svenska riksdagsgruppen, som ordförande för Folktinget, Skärgårdsdelegationen och Åbolands fiskarförbund samt som medlem i Stiftelsen för Åbo Akademis delegation har gett mig både nationella, regionala och lokala möjligheter att jobba för allas vårt bästa. De stora frågorna för Finland just nu kommer att vara ekonomi, trygghet, kunskap och klimat. Vi måste se över vår ekonomi så att våra pengar används på bästa möjliga sätt. Som trebarnsmamma vill jag se en så trygg och säker vardag som möjligt för finländarna, höja Finlands kunskap och konkurrenskraft och skapa klimatsmarta lösningar som passar in i finländarnas olika livssituationer. De nätverk jag redan har och erfarenheten av både regeringssamarbete och arbete i riksdagen ger mig ypperliga förutsättningar och stor motivation för att fortsätta jobba för hela vår region. ”De stora frågorna för Finland just nu kommer att vara ekonomi, trygghet, kunskap och klimat.” 130 Tomas Björkroth Jag är miljöbiolog från Åbo Akademi och arbetar vid Axxell Brusaby med utbildning och naturbruk. Jag bor med min fru och våra tre barn i Pargas. Hållbarheten styr mina beslut. Jag fattar inga ekonomiska beslut som överskrider naturens hållbarhet. Inte heller beslut gällande miljön som vår plånbok inte håller för. Förändring måste ske planerat och beakta t.ex. försörjningsberedskap och sysselsättning. Den gemensamma resursen vill jag fördela rättvist och socialt hållbart. Barn och äldre behöver förhållandevis mer av det gemensamma. Det är nu vi ska se till att företagen kan genomföra den gröna omställningen. Förnybar energi, cirkulär ekonomi, nya material och en ökad förädlingsgrad motverkar klimatförändringen och stärker vår ekonomi. Och med det möjliggörs kostnadsfri utbildning. På lång sikt är en hög utbildningsnivå grunden för Finlands konkurrenskraft. Också vårt skolsystem utgör en grund för jämlikhet i vårt samhälle. Vi har helt enkelt inte råd att stänga porten till utbildning för någon. Barn och unga är vår framtid och därför måste vi alldeles speciellt satsa på dem. I mig får hela Egentliga Finland och alla finlandssvenskar en sakkunnig och synlig representant i riksdagen. ”Politik, som Finland håller för.” 132 Jerker Björkqvist Jag är infödd Åbobo som jobbar som äldre universitetslektor i informationsteknologi vid Åbo Akademi. Jag koordinerar ÅA:s utveckling av IT i Vasa, där kopplingen mellan IT och energiteknik är stark. Mina valteman är energi, undervisning och innovation, något jag vet kommer att ha mycket stor betydelse för speciellt kustregionerna i Finland. Finland investerar stort i vindkraft och förnybar energi. Vi ska utnyttja dessa möjligheter genom att starkt utveckla vår industri- och företagsverksamhet i Finland. Det behövs ambitiösa forskningsinitiativ och stark utbildning. Vi ska inte bli en energiexportör utan en nation där vi lokalt använder vår förnybara energi till värdeökning. Åbolands roll i utvecklingen av energi- och miljöteknik måste ökas. Vi har världens ömtåligaste havsområde omkring oss och de nollutsläppslösningar som vi utvecklar här fungerar i hela världen. Automation och IT har en stor roll. Till fritids är jag en skärgårdsmänniska som rört mig till sjöss hela mitt liv. Från att varit sommarboende i Pargas som barn, riktar jag för tillfället fritidskrafterna på ett stugprojekt i Houtskär tillsammans med min fru och tre nästan vuxna barn. ”Det behövs ambitiösa forskningsinitiativ och stark utbildning.” 131 Välmående hela livet Hyvinvointia läpi elämän

Sida 4 Aboa - Vårt Åboland ANNONSBILAGA Markus Blomquist Jag är vd för ett finländskt företag inom cirkulär ekonomi och diplomingenjör från Åbo Akademi. Fokus i min riksdagsvalskampanj är arbete och företagande, utbildning, forskning och innovation samt grön omställning. Vi behöver intensifiera det nordiska samarbetet och satsa på den gemensamma säkerheten. Ett rent Östersjön och internationellt samarbete behövs. En förutsättning för att locka människor att bosätta sig i skärgården är att det finns tillräckligt med arbetstillfällen som håller skärgården levande. Yrkeskarriären inom industrin har fört mig till Schweiz, Tyskland, Norge och USA. Jag är engagerad i Green Industry Park och Smart Chemistry Park i Åboregionen med fokus på cirkulär ekonomi och bioekonomi samt förnybar energi. Jag är 51 år och bor med min fru och tre barn i Åbo. Somrarna tillbringar vi på stugan i Västanfjärd och seglandes i skärgården. Jag är medlem av svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning i Åbo. Jag är aktiv i det nationella segel- och båtsportsförbundet samt i stiftelserna Hemmet och Eschnerska som stöder förebyggande hälsovård och tryggt boende för äldre. ”Fokus i min riksdagsvalskampanj är arbete och företagande, utbildning, forskning och innovation samt grön omställning.” 133 Jan ”Bambu” Eriksson Havet och sjöfarten är och förblir en av skärgårdens huvudnäringar. Vi behöver ett välmående Skärgårdshav men också välmående havsnäringar. Varvsindustrin och sjöfartsutbildningen i vår landsända bör tryggas. Fiskerinäringen i skärgården behöver ett lyft. Utan fungerande färje- och förbindelsebåtstrafik har vi ingen levande skärgård. Som huvudförtroendeman och fackföreningsaktiv värnar jag om rättvis lönesättning och goda arbetsvillkor. Arbetsmarknadspolitiken får ändå inte bli ett hinder för näringslivets utveckling. Vi bör säkerställa exportindustrins konkurrenskraft och för det behövs även välfungerande logistik. I stället för ”entimmeståget” vill jag se en infrastruktursatsning på befintliga järnvägar och sjövägar. Finland behöver skatteintäkter och själv är jag en glad skattebetalare. Jag tror inte på någon skatterea i nuläget när vi behöver ta oss an den växande statsskulden, men mindre justeringar kan och bör göras. Jag stöder avskaffandet av arvsskatten enligt den svenska modellen. Jag vill gynna långsiktighet inom ägande och placeringar genom lägre skatt på dividender. Däremot bör konsumtion av ohälsosam mat och dylikt beskattas hårdare. Sparsamhet och sunda vanor ska belönas! ”I stället för ”entimmeståget” vill jag se en infrastruktursatsning på befintliga järnvägar och sjövägar.” 135 Oscar Byman Vi går till val i ett försämrat säkerhetsläge i Europa, med kraftigt växande skuldsättning och ett klimat som fortfarande blir varmare än någonsin förr. Jag har dock inte tappat tron på vår framtid – tvärtom vill jag kavla upp ärmarna för att den ska bli så bra som möjligt. I Finland har vi alla förutsättningar för att bygga en ljus framtid. Vi måste bli modigare, hållbarare, effektivare – men också snällare. Vi ska stärka vår säkerhet, bygga en ekonomi för framtiden och jobba för både klimatet och plånboken. Målet är ett samhälle där alla kan och får vara den bästa versionen av sig själv. Jag är ekonom till min utbildning och jobbar som specialmedarbetare till justitieminister, SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. Min hemort är Kimitoön. Min politik bygger på en ansvarsfull ekonomi och en liberal värdegrund. Finland behöver handlingskraftiga beslutsfattare med blicken riktad mot framtiden, men fötterna stadigt på jorden. Modiga beslutsfattare som tar beslut i dag, i stället för att tampas med problemen i morgon. Empatiska beslutsfattare som ser alla för den de är. Jag har en vision för Finlands framtid som jag hoppas få förverkliga som just din åboländska riksdagsledamot ”Vi ska stärka vår säkerhet, bygga en ekonomi för framtiden och jobba för både klimatet och plånboken.” 134 Närservicen ska tryggas. Personalresurserna måste tryggas och en välmående personal är ett måste. Kommunerna behöver tillräckliga statsbidrag för att garantera trygga lärandemiljöer i dagvård och skola. En smidig utbildningsstig är en garanti för framtiden. Ett bättre samarbete mellan näringslivet och utbildningen behövs. Kultur och motion på recept ska vara ett alternativ inom social- och hälsovården. Lähipalvelut on turvattava. Henkilöstöresurssit on turvattava ja henkilökunnan hyvinvointi on välttämättömyys. Kunnat tarvitsevat riittävästi valtiontukea taatakseen turvallisia oppimisympäristöjä päiväkodeissa ja kouluissa. Joustava opintopolku on tulevaisuutemme turva. Tarvitaan parempaa yhteistyötä elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä. Kulttuuri- ja liikuntalähetteet ovat yksi sosiaali- ja terveydenhuollon vaihtoehdoista. Välmående hela livet Hyvinvointia läpi elämän

Sida 5 Aboa - Vårt Åboland ANNONSBILAGA Gunilla ”Gilla” Granberg Jag känner mig som en sann åbolänning. Jag är uppvuxen i centrum av Åbo, invid Aura å. Kärleken förde mig till Finlands vackraste skärgårdsstad, Pargas, och vi är deltidsboende i Kimitoön, ”Hitis skärgård” som vi kallade det när jag var barn. Jag har jobbat professionellt med politik i Åbo i nio år, som kontaktchef för Svenska folkpartiet. ”Den som har roligast vinner” myntade vi då. Det jobbet gav mig en god inblick i vad riksdagsmandatet konkret innebär. I riksdagen kommer jag att jobba med stark framtidstro stenhårt för att stödja företagsamheten i Finland, se till att Finlands utbildning är av världsklass och att de äldre ska ha ett mångsidigt utbud av boende och service. Åboländska frågor har givetvis hög prioritet och jag vill vara åbolänningarnas direkta kontakt i riksdagen. Idag är jag ordförande för stadsstyrelsen i Pargas stad, styrelsemedlem i Svenska Kulturfonden och Visit Turku Archipelago samt medlem av TOK:s förvaltningsråd. Gillar: politik, körsång, Rotary, Odd Fellow, padel, böcker och teater. Jag anser att välfärden ska skapas innan den kan fördelas och utan företagen stannar samhället. ”I riksdagen kommer jag att jobba med stark framtidstro stenhårt för att stödja företagsamheten i Finland.” 136 Veera Granroth Hej! Jag är Veera Granroth, är 24 år gammal och studerar offentlig förvaltning på Åbo Akademi. På min fritid är jag föreningsaktiv, med i scouterna och trivs bra med mina vänner. Då jag är ledig tycker jag om att vara i skogen och på havet. Jag kandiderar i riksdagsvalet eftersom jag vill föra fram ungas och studerandes röst i beslutsfattandet. Beslut fattas alldeles för ofta kortsiktigt med fokus på nästa val. De långsiktiga effekterna av besluten beaktas inte. Detta vill jag ha ett slut på. Beslut måste grundas på fakta och konsekvensanalyser. Speciellt efter de senaste årens kriser behöver beslut fattas ur ett hållbart perspektiv. Vi har inte resurser att satsa på allt utan behöver prioritera det som är viktigast. Jag vill se satsningar på välmående, utbildning och trygghet. ”Nu är det dags att arbeta för sådant beslutsfattande som ger också unga hopp om en bättre framtid!” 137 Niklas Guseff Efter att ha varit med och byggt upp Egentliga Finlands välfärdsområde insåg jag att jag vill arbeta för samhällets bästa även rikspolitiskt. Trygghet ska vara en grundläggande rättighet. Vi måste öka känslan av trygghet i Finland. Arbetslivet och de politiska uppdragen har gett mig en god insikt i vad människors behov av trygghet innebär. Utöver den ekonomiska tryggheten, som skapas av hållbar ekonomisk tillväxt och ligger som grund för välfärden, vill jag i riksdagen arbeta för: – Trygghet i vård och omsorg. Alla, såväl äldre som barn och unga ska ha tillgång till högklassig vård inom rimlig tid. Mera resurser behövs för de ungas välmående samt den allt åldrande befolkningen. – Trygghet i vardagen. Var och en i Finland ska ha rätt att leva utan oro för den egna säkerheten. Vi måste garantera tillräckligt med resurser för polisen, räddningsväsendet och övriga aktörer som ökar tryggheten i samhället. – Ett trovärdigt försvar. Det kommande NATO-medlemskapet stärker vår säkerhet och främjar stabiliteten i regionen. Finland bör ändå fortsättningsvis upprätthålla en egen nationell försvarsförmåga. Jag är 48 år, gift och har barn och bonusbarn. Född och uppvuxen på Kimitoön. Bor i Åbo. Arbetat inom sjöbevakningen i 28 år, senast som vice chef på sjöräddningscentralen. ”Det trygga valet” 138 Närmat är klimatsmart, ekonomiskt och företagarvänligt. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till investeringar, livsstil, och produktion som är ekologiskt hållbara. Hållbara fossilfria energilösningar för både trafik och uppvärmning är av avgörande betydelse. Kraftfulla nationella och internationella åtgärder behövs omedelbart för att rädda Skärgårdshavet. Lähiruoka on ilmastoviisasta, taloudellista ja yrittäjäystävällistä. Kestävä tulevaisuus vaatii selkeää politiikkaa, joka kannustaa ekologisesti kestäviin investointeihin, elämäntapoihin ja tuotantoihin. Kestävillä fossiilivapailla energiaratkaisuilla liikenteelle ja lämmitykselle, on ratkaiseva merkitys. Tarvitsemme vaikuttavia kansallisia ja kansainvälisiä toimenpiteitä välittömästi Saaristomeren pelastamiseksi. Miljö och hållbar utveckling Ympäristö ja kestävä kehitys

Sida 6 Aboa - Vårt Åboland ANNONSBILAGA Åsa Gustafsson Jag är utbildad socionom YH och bosatt i S:t Karins, fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem i S:t Karins stad samt ledamot och gruppordförande i fullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde. Människornas välmående är en hjärtesak för mig. Vårt välfärdssamhälle kräver nu mer satsningar på både skolan samt social- och hälsovården. En högklassig lärstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. Vi måste ha tillräcklig och behörig personal i skola, dagvård och eftis. Jag vill att alla barn, unga och personal får det stöd som de behöver. Lärarna ska få utföra sitt arbete som de har en högklassig utbildning för. Vi har inte råd med nedskärningar inom bildningssektorn; barn och unga är vår framtid. Vi ska även trygga de äldres välmående; de skall få leva ett värdigt liv och få service när den behövs. Ett livskraftigt Egentliga Finland behöver ett målinriktat arbete där företagen och ekonomin mår bra. Att tillgodose behovet av kunnig arbetskraft är nu en av de viktigaste prioriteringarna inom alla sektorer. Finland är en del av Europa och Norden. Vi skall även globalt vara en aktiv aktör. I framtiden krävs det mer samarbete både regionalt, nationellt och internationellt. Jag lovar att arbeta för hela vårt fina Egentliga Finland. Vi skall se framåt tillsammans! ”Människornas välmående är en hjärtesak för mig.” 139 Filip Schauman Jag är en 19-årig gymnasiestuderande och abiturient. Tidigare har jag suttit i ungdomsfullmäktige i Åbo och varit aktiv inom elev- och studerandekårsverksamheten sedan lågstadiet. Jag har varit kyrkligt aktiv sedan min konfirmandtid. För perioden 2023– 2026 är jag invald i gemensamma kyrkofullmäktige i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och församlingsrådet i Åbo svenska församling. Församlingarna har viktiga uppgifter i vårt samhälle, exempelvis i form av diakoni- och hjälparbete, både bland yngre och äldre. Det är viktigt för mig är att hela samhället genomsyras av trygghet och i dessa oroliga tider är det viktigt att vi satsar på vårt hemlands säkerhet. När det gäller framtiden är utbildning den bästa investeringen vi kan göra. Genom den jämnar vi ut klyftorna i samhället och satsar på innovationer som kan hjälpa oss att lösa de problem vi i dag ställs inför. De ungas mentala hälsa bör prioriteras, och satsningar på att de ungas röst hörs på alla nivåer i beslutsfattandet, även i riksdagen, är nästa steg på vår väg mot ett mer jämlikt och välmående samhälle. ”Vi ska ha trygga skolor, trygga hem och en trygg framtid.” 141 Katariina Leino Offentligt beslutsfattande bör alltid se till att samhället möter var och en av sina medborgare som människa, uppskattar bildning och modigt ser sig om efter nya inriktningar och möjligheter. Här är mina värderingar för det Finland jag vill bygga: – Mänsklighet. Det är viktigt att samhället möter varje medborgare som människa. Systemet är till för människan – inte tvärtom. Politiken måste fokusera på människan. – Bildning. Vi måste värdera bildningen. Bildningen är en av de bästa medicinerna mot ökad ojämlikhet och mot spridning av desinformation och falska nyheter. – Mod. Finland står inför många utmaningar. Befolkningen blir äldre och skuldsättningen ökar. Samtidigt är det otroligt viktigt för mig att vi håller fast vid löftet om välfärdsstaten. Att få service när man behöver det, tvåspråkigt. Och ja, ekvationen är svår på vissa ställen. Men då behövs mod. Man måste ha mod att göra saker på ett nytt sätt. Mina viktigaste valteman är jämställdhet, social- och hälsovård och utbildning. Jag är en 31-årig doktorand, lärare i finska och författare från Masku, som bor i Åbo. På fritiden älskar jag att läsa! ”Mänsklighet. Bildning. Mod.” 140 Målet är en ekonomi i balans med hållbar tillväxt. Det ska alltid löna sig att ta emot arbete. En rimlig företagsbeskattning är en förutsättning för att företag ska kunna växa och utvecklas. Stärk städernas och kommunernas beslutanderätt i planeringsfrågor – minska landskapsplanernas styrande påverkan. Trygga en levande skärgård med pålitliga kommunikationer och fungerande datateknisk infrastruktur. Avskaffa arvs- och gåvoskatten och förenkla reglerna vid generationsskifte. Tavoitteena on kestävän kasvun kanssa tasapainossa oleva talous. Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Kohtuullinen yritysverotus on yritysten kasvun ja kehityksen edellytys. Kaupunkien ja kuntien päätösvaltaa on vahvistettava kaavoitusasioissa – maakuntakaavojen ohjaavaa vaikutusta on vähennettävä. Elävä saaristo, jossa luotettavat yhteydet on turvattava. Perintö- ja lahjavero on poistettava. Närsamhället Paikallisyhteisö

Sida 7 Aboa - Vårt Åboland ANNONSBILAGA Camilla Sonntag-Wilenius Hej, jag är mamma till två studerande och gift med en driftig företagare. Jag bor i Salo, är granne till mina föräldrar, nyttjar kollektivtrafik, värmer huset med jordvärme, umgås med vänner och sysslar med musik och kultur, hundar och grönväxter. Egentliga Finland känner jag brett både via jobbet och privat. Jag är mycket samhällsinriktad och har mångsidig politisk arbets- och livserfarenhet. Jag har utbildning inom både hälso- och socialvård och har också ett personligt intresse i att dessa fungerar väl. Det är viktigt att vi framöver tryggar tillgängligheten till den service vi behöver. Man ska kunna hitta, nå och anlita tjänster, även digitalt, i rätt tid. Förebyggande insatser har stor betydelse för allas fungerande vardag. Då tjänster digitaliseras bör säkerheten och användarvänligheten beaktas, ur såväl serviceproducenternas som kundernas synvinkel. Vi är alla olika, men då behovet är som störst i livet, måste samhällets system fungera väl för oss alla. Inkludering och integration av befintliga och nya resurser, både mänskligt och innovativt, ska underlättas. Vi behöver ett nytänk i hur Finland ska åstadkomma mer med mindre. ”Vi behöver ett nytänk i hur Finland ska åstadkomma mer med mindre.” 142 Anna-Karin Tötterman Jag ställer upp i riksdagsvalet för jag är övertygad om att en driftig och välutbildad tvåbarnsmamma med kunskap om utbildning, företagarens vardag och hela regionens tillväxtpotential behövs i riksdagen. Jag är politices licentiat och till vardags arbetar jag med utbildningspolitisk intressebevakning. Jag är bosatt i Åbo sedan 1997. Jag är född och uppvuxen i en företagarfamilj i Jakobstad. På fritiden går jag gärna på teater och konserter. Mina valteman är: – Utbildning – större satsningar på en god utbildning från småbarnspedagogik till högskola – Ungas psykiska välmående och ätstörningsvården – grunden för välmående skapas i ett tidigt skede – Företagande och tillväxt – en förutsättning för ett välmående välfärdssamhälle För att styra vårt land och vår region i rätt riktning under nästa riksdagsperiod krävs det modigt nytänkande, bred kunskap och ett stort engagemang för ett livskraftigt framtida Finland. Jag hoppas få bli din modiga borgerliga röst i riksdagen och är redo att axla det ansvar som en beslutsfattare i riksdagen bör ta för hela Finland, Egentliga Finland och Åbo. ”Modig borgerlig röst till riksdagen. Utbildning – företagande – ungas välmående – ätstörningsvården.” 143 Terhi Vörlund-Wallenius Jag är medicine licentiat från Åbo universitet och har jobbat på Åbo hälsocentrals svenska mottagning sedan 1990. Jag blev aktiv i SFP i mitten av 1990-talet och har vid det här laget lång erfarenhet av kommunalpolitik: stadsfullmäktige, landskapsfullmäktige, Kommunförbundets svenska delegation och flera olika nämnder. Särskilt insatt är jag i social- och hälsovården, undervisningssektorn och kultursektorn. Jag vill se en stark och välfungerande offentlig hälso- och sjukvård som vid behov kompletteras av den privata sektorn. Skolorna i Finland måste beakta elevers olika behov. Alla har rätt till utbildning, oberoende av familjens ekonomi. Ett brett kulturutbud är en väsentlig del av samhället. Jämlikhet oberoende av hudfärg, kön, funktionsvariation, religion eller sexuell läggning är grunden i det finländska samhället. EU-medlemskapet är en stöttepelare för Finland. I nuvarande världsläge måste vårt försvar vara i skick. Ett medlemskap i NATO kan ytterligare öka säkerheten. Vi ska förse Ukraina med såväl ekonomisk, militär som humanitär hjälp. Även på hemmaplan bör vi jobba för säkerheten. Mobbning, diskriminering, rasism, utslagning och våld ska motverkas på alla plan. Trygghet omfattar även klimatåtgärder. ”Jämlikhet oberoende av hudfärg, kön, funktionsvariation, religion eller sexuell läggning är grunden i det finländska samhället.” 144 Trygghet säkras genom förutseende och beredskap hemma samt samarbete med Norden, Europa och NATO. Polis, gränsbevakning och försvarsmakt står för trygghet och måste garanteras de resurser de behöver. Rysslands hänsynslösa agerande kräver beredskap. Vår landsända är porten till nordiskt samarbete och export. Turvallisuus taataan kaukokatseisuudella ja varautumisella kotimaassa sekä yhteistyöllä Pohjoismaiden, Euroopan ja NATOn kanssa. Poliisi, rajavartiosto ja puolustusvoimat takaavat turvallisuutemme ja niiden tarvitsemien resurssien riittävyys on turvattava. Venäjän häikäilemätön toiminta edellyttää valmiutta. Olemme pohjoismaisen yhteistyön ja viennin portinvartijoita. Finland i världen Suomi maailmalla

Sida 8 Aboa - Vårt Åboland ANNONSBILAGA Julie Wallin Jag är 23 år ung företagare från Pargas. Jag är glad, kreativ och har en brinnande passion för företagande. På min fritid tillbringar jag tid med mina vänner, vistas ute samt pynjar med bilar. Företagsamhet är som jag sa verkligen något jag brinner för! Jag har varit företagare i lite över ett år och har äntligen hittat mitt drömyrke. Jag är också ordförande för Väståbolands företagare. Som ni redan gissar är företagare och företagsamhet viktiga teman för mig i riksdagsvalet 2023. Jag anser att jag har stor nytta av min position som ordförande och att jag kan tala för oss företagare. Det andra jag vill satsa på i riksdagsvalet är unga och jag ser mig själv som de ungas kandidat. Eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet av politik hoppas jag att min kandidatur inspirerar andra unga att våga ställa upp och ta plats. Det är viktigt att vi unga hörs! Vi är framtiden och det är vi som måste leva med de beslut som fattas i dag. Därför är det viktigt att unga får vara med i politiken och påverka. Du är något nytt, rösta på något nytt! ”Du är något nytt, rösta på något nytt!” 145 Kjell Wennström Jag är en egensinnig Åbobo sedan 50 år med åländska rötter och ingift i den åboländska skärgården. Det gör att jag känner åbolänningarnas förutsättningar och behov, såväl de svenskspråkiga stadsbornas som skärgårdsbornas. Alla ska ha rätt till ett gott liv oberoende av var man bor. Själv är jag FM, företagare och senior. Min vision är att Varha utvecklas till ett genuint tvåspråkigt välfärdsområde som visar att det både vill och kan betjäna på båda språken. Det ska finnas social- och hälsovårdscentraler i alla kommuner där all basservice ordnas med människan i centrum. All vård och omsorg ska utgå från individens behov och ges jämlikt på båda språken. God service är en förutsättning för ett aktivt och tryggt liv för såväl ung som gammal. All basservice ska ordnas som närservice, vilket minskar behovet av miljöbelastande resor och transporter. Räddningstjänsterna ska vara jämlikt tillgängliga i hela landet på båda språken. Det är viktigt att den frivilliga räddningstjänsten utnyttjas för att ge likvärdiga förhållanden i hela landet. Bra infrastruktur och goda kommunikationer är en förutsättning för möjligheten att bo och verka i hela landet. Porten mot väster är livsviktig för Finland. ”Alla ska ha rätt till ett gott liv oberoende av var man bor.” 146 SFP:S VALSTUGA PÅ ÅBO SALUTORG ÖPPEN VARJE DAG FRAM TILL VALET KL. 10–18 RKP:N VAALIMÖKKI TURUN KAUPPATORILLA AVOINNA JOKA PÄIVÄ VAALEIHIN ASTI KLO 10–18 Om du vill hjälpa till i valstugan: Jos haluat auttaa vaalimökissä: Jenny Sandberg, jenny.sandberg@sfp.fi, 040 650 8191 kasnas.com | myynti@kasnas.com | 02 52 10 111 ORDNA ER KONFERENS I NYA FRÄSCHA UTRYMMEN Konferenspaket från 128 € / person Dagskonferens från 52 € / person KASNÄS CONFERENCE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=