JAZZKUKKO LAITILA

P Ä Ä Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I S U O M E N S V E N G A A V I N F E S T I V A A L I 2 4 . – 2 8 . 7 . 2 0 1 9 10 Kalannissa toimiva Vahterus työllistää yli 250 ihmistä, ja hei- dän tuotteitaan käytetään ym- päri maailmaa. Alansa markki- najohtaja kehittää ja valmistaa lämmönsiirtimiä, jotka edistävät suoraan tulevaisuusarvoja. – Lämmönsiirtimet liittyvät aina jollain tavalla energian säästöön, jolla luodaan kestä- vää kehitystä pitkälle tulevai- suuteen seuraaville sukupolville. Siinä kehityksessä haluamme olla edelläkävijänä mukana, kertoo Vahteruksen talousjoh- taja Sinikka Kontu . Hän pe- rusti yrityksen vuonna 1990 yh- dessämiehensä Mauri Konnun kanssa, joka toimii yhtiön toimi- tusjohtajana. Vuonna 2010 Vahterukselle myönnettiin Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto ja vuonna 2015 Tasavallan presidentin kansain- välistysmispalkinto. Mitä iloja ja haasteita perheyrittäminen on tuonut mukanaan? – Yrittäminenon jokapäiväistä työtä, se on tavallaan elämän- tapa. Välillä menee tosi hyvin ja välillä vähän huonommin, mutta aina on hyvä tulla töihin, Kontu kertoo. – Tärkeää on saada tehdä töitä yhdessä hyvän henkilökunnan kanssa. Tunnemme vahvasti vastuuta henkilökun- nastamme ja heidän työpaikoistaan, mutta samalla iloitsemme heidän me- nestykses- tään. Yhtei- senä tavoit- teenamme ovat tietysti tyytyväiset asiakkaat. Vahterus on Jazzkukko-festi- vaalin pääsponso- reita. – On tärkeää, että seudulla on monipuolista kulttuuritarjontaa, mikä aktivoi ihmisiä alueella ja miksei myös laajemmin. Me yrittäjät olemme osana tu- kemassa seudun elinvoimai- suutta, jota tällainen tapah- tuma ehdottomasti tukee, Sinikka Kontu sa- noo. Hänenmukaansamusiikki on alue, jossa Vakka-Suomen alu- eella mukaan yhteistyötä voisi edelleen tiivistää. – Avointa yhteistyötä eri mu- siikkipiirien välillä, mitä tänä päivänä entistä enemmän olen huomannut tapahtuvan. Siinä Vakka-Suomen Musiikkiopis- ton toiminta on oiva esimerkki. Moni muistaa Sinikka Konnun (os. Tyynelä) kansainvälisen ta- son huippujuoksijana, ja edel- leen urheilu on hänen elämäs- sään mukana. – Pyrin edelleen liikkumaan aktiivisesti ja olen mukana pai- kallisessa seuratoiminnassa. Piiri- ja valtakunnan tason toi- minnassa en enää ole mukana. Mitkä tekijät ovat tärkeitä sekä urheilussa että yrittämisessä? Miten neuvoisit oman kokemuk- sesi kautta? – Määrätietoisuus, ahkeruus ja periksi antamattomuus sekä vahva itseluottamus. Omasta terveydestä huoleh- timinen ja siitä vastuun ottami- nen. Terveellä maalaisjärjellä pärjää aika pitkälle. Jazzkukko Männäisten torilla Kalannissa pe 19.7.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=