JAZZKUKKO LAITILA

7 P Ä Ä Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I S U O M E N S V E N G A A V I N F E S T I V A A L I 2 4 . – 2 8 . 7 . 2 0 1 9 Haastattelun aluksi OP Lounaisrannikon toimitus- johtaja Juha-PekkaNiemi- nen paljastuu olevansa it- sekin musiikkimiehiä. – Soitan kitaroita ja kos- ketinsoittimia, taitavuus on suhteellista. Omaa mielimusiikkiaan hänen on vaikea nimetä. –Milloinmitäkin genreä, kun kuunteluttaa. Mutta on joitakin kappaleita, joita kuunnellessa menee selit- tämättömät kylmät väreet pitkin selkää. Yksi sellainen on Creamin ”Badge” . Jazzkukko-festivaalien keikoista hänelle on erityi- senä jäänytmieleen – kuten monellemuullekin – Frank Sinatra tribuutti viime ke- sän puistokonsertista: – Turku Jazz Orchestra ja Sami Pitkämö. Op Lounaisrannikolla on toiminnassaan kaksi kes- keistä roolia. Ensimmäi- sessä pankki pyrkii kan- nattavaan liiketoimintaan, jatkuvuuteen ja vakavarai- suuden ylläpitoon. – Toinen on yhteisölli- nen rooli. Olemme monin tavoin mukana toimialu- eemme elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden edistämi- sessä. Tärkeä osa sitä on paikallisen kulttuuritoi- minnan tukeminen. Juha-Pekka Nieminen uskoo, että Varsinais-Suo- men jaVakka-Suomen elin- voimaisuus säilyy jatkos- sakin hyvänä. Paikallisella pankilla, joka tarjoaa kat- tavat finanssialan palvelut, on tässä kehityksessä oma iso osuutensa. – Viihtymisen ja alueelle muuton lisäämiseksi kieku- koon Jazzkukko juhlavuo- tenaan niin, että kuuluu kauemmaksikin, toivottaa Nieminen. Kestävän kehityksen huomioiminen on osuuspankin toiminnassa kokonaisvaltainen asia. Yksittäisten rahoitusratkaisujen tulee kestää julkinen arviointi, ja ympäristönäkö- kulmat vaikutuksineen otetaan huomioon. Pankki on sitoutunut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen 2050 , jossa mm. nuorten osaamisen kehittyminen on yksi ta- voitteista. – Kesäduuni OPn piikkiin -kampanja on osa yhteisöllistä rooliamme ja osuuspankin tapa jakaa tulostaan seutukunnan toimeliaisuuden hyväksi. Samalla tuemme alueen kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Olemme monin tavoin mukana toimialueemme elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden edistämisessä.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=