JAZZKUKKO LAITILA

9 S U O M E N S V E N G A A V I N F E S T I V A A L I 2 4 . – 2 8 . 7 . 2 0 1 9 Vakka-Suomen Voima on anta- nut virtaa Jazzkukko-festivaalille alusta asti. Tapahtuman sponso- rointi tuo energiaa myös yrityk- selle itselleen takaisin. – Haluamme olla mukana pai- kallisissa tapahtumissa, olemme- han se paikallinen energiayhtiö. Positiivinen vire alueella ja yh- dessä tekemisen meininki ovat meille tärkeitä asioita, kertoo Jo- hannaMäkelä , joka vastaaVSV:n viestinnästä ja sidosryhmäyhteis- työstä. Hänelle itselleen musiikki on henkilökohtaisesti tärkeässä roo- lissa. – Pidänmusiikista erittäinmo- nipuolisesti eli laidasta laitaan, ja fiiliksen mukaan. Jazzkukko on laajentunut pa- rin viime vuoden aikana selkeästi enemmän alueelliseksi tapahtu- maksi. Mäkelän mukaan myös VSV soisi uusia yhteistyön muo- toja Vakka-Suomeen energia- alaan liittyvissä asioissa. – Energia ja sähkö kosketta- vat meitä jokaista yhä enemmän päivittäisessä tekemisessä, joten olisi hienoa tuoda energia-alaa tutummaksi ja kiinnostavaksi osaksi kaikkien normaalia elä- mää. Sähkö ja energiasaanti ovat keskeisiä tulevaisuuden isoja kysymyksiä. Ne liittyvät elintär- keinä osinamoniinmegatrendei- hin kuten kaupungistumiseen ja teknologian kehitykseen. Vakka- Suomen Voima pyrkii monipuo- lisena konsernina vastaamaan alan haasteisiin eturivissä. – Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja haluamme olla mukana tulevaisuuden ratkai- suissa. Kartoitamme tulevaisuu- den näkymiä jatkuvasti lunas- taaksemme edelläkävijyytemme. Myös rohkeutta vaaditaan uusien ratkaisuiden toteuttamiseen. Maailma muuttuu vinhaa vauhtia. Millaista voisi olla ener- giantuotannon näkökulmasta ta- vallisen vakkasuomalaisen arki 50 vuoden kuluttua eli 2069? Alan asiantuntija Johanna Mäkelä an- taa valistuneen näkemyksen: – Energiantuotannon oma- varaisuus on kasvanut siihen mennessä merkittävästi. Aurin- koenergian lisäksi kotitaloudet pystyvät hyödyntämään jätteensä energiantuotantoon. Mäkelän mukaan energiayh- tiön rooli ei tule väistymään. – Sähkönjakelusta, varsinkin sen yhä kasvaessa, tulee vastata pätevä ammattitaitoinen taho. Turvallisuus on erittäin tärkeä asia sähkön kanssa toimiessa. Ekologinen suuntaus näkyy selvästi VSV:n nykyisissä palve- luissa. Kaukolämmön tarjonnan lisäksi mm. energian säästämi- seen panostetaan neuvonnan avulla. Oma Aurinkovoima -jär- jestelmän pystyy hankkimaan kotiin tai mökille kokonaisrat- kaisuna yhdellä puhelinsoitolla. P Ä Ä Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=