LOIMAAN SEURAKUNTA

3 LOIMAAN SEURAKUNTA USKON ASIA Emme tiedä, mitä huominen tuo – siis eläkäämme E lämme nyt Suomessa ja kokomaailmassa poikkeusaikaa, koska koronavirus COVID-19 julistettiin pandemiaksi 11.3.2020. Pandemiahan tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä kulkutautia. Se tulee kreikan sanoista ”pan” kaikki ja ”demos” kansa. Pandemioitaonollut ennenkin. Näitäovat olleet esimerkiksi vuosina 1918-1919 riehunut espanjantauti. Arviot kuolleiden määrästä vaihtelevat kolmestakymmenestä sataan miljoonaan. Suomessa espanjantautiin kuoli noin 25000 ihmistä. Kolera on myös aiheuttanut pandemioita 1800 ja 1900 lu- vuilla. Keskiajalla vuosina 1346-1353 mustaksi surmaksi ni- metty ruttotauti vei hengen arviolta 30-60 prosentilta Euroo- pan väestöstä. Aikalaiset pitivät tautia Jumalan rangaistuksena. Jotkut ajattelivat sen johtuvan ”huonosta ilmasta”, jotkut pitivät sen levittäjinä juutalaisia jonka seurauksena monilla pai- koilla syntyi juutalaisvainoja. Ruttoa pidettiin myös saata- nan työnä, joka johti saatanallisina eläiminä pidettyjen kis- sojen tappamiseen, mikä vuorostaan johti ruttoa levittävien rottien määrän kasvuun. Myös Suomessa onhistorianaikanauseinollut ruttoa ja muita kulkutauteja. Hoitokeinoja ei menneinä aikoina paljon- kaan ollut. Tartunnan saaneet paranivat jos paranivat, monet- kaaneivätselvinneet. EsimerkiksikunTurussaoliruttoavuonna 1710 tiede- ja suomalaisuusmiesDaniel Juslenius tunnisti itses- sään rutonoireet.Hän lähetti perheensä turvaan ja asettui nuk- kumaan ruumisarkkuun. Häneikuitenkaankuollutvaankahdenpäivänkuluttuanousi arkusta parantuneena ja jatkoi isänmaallisten tiedekirjojen kir- joittamista. Me olemme nykyään paremmassa asemassa kuin entisten ai- kojen kulkutautien uhrit. Elämme yhteiskunnassa, jolla on tie- teellistä tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Lisäksi vaikka joutuisimme karanteeniin meillä on melkein kaikilla televisio ja useimmilla myös internet-yhteys ja saamme monin tavoin yhteydenmuihin ihmisiin ja tietoa siitä, mitä ta- pahtuu. Nykyisessä koronavirus-tilanteessamme vakavasti sairastu- vien määrä ei saisi kasvaa niin suureksi ettei heitä kyetä hoita- maan. Sen tähden meille onkin annettu ohjeita ja määräyksiä esimerkiksi riittävänetäisyyden säilyttämisestämuihin ihmisiin ja muista varotoimenpiteistä. Joidenkinmielestä ne saattavat vaikuttaa liioitelluilta.Mutta onhyvä muistaa sääntö, jotaMikaValtarinkirjassa Sinuhe egyp- tiläinen usein toistetaan: Varmuus on paras. Varmuus koronaviruksenkanssa on todella parasta itselle, lä- heisille ihmisille ja koko Suomelle. Jotkut näkevät koronaviruksessa merkin lopun ajoista. KuitenkinRaamatussa sanotaan: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut.” Jeesus sanoi jopa, ettei edes hän itse tiedä toisen tulemisensa ajankohtaa. Mutta hän kehotti meitä valvomaan ja rukoile- maan ja jättämään tulevaisuuden Jumalanhuolenpidonvaraan. Jeesus sanoi: ”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pi- tää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.” Toisin sanoen: murehtimi- nen ja pelko ovat turhia, sillä ne eivät auta meitä yhtään pa- remmin selviämään tulevai- suudesta. Jokainen meistä tu- leejokatapauksessaennemmin tai myöhemmin jättämään tä- mänmaailman, tapahtui se sit- ten koronaviruksen takia tai jostakinmuusta syystä. Tärkeämpää kuin miettiä omaa kuolemaansa on ajatella, miten tulisi elää anteeksianta- muksenvarassa ja lähimmäistä rakastaen. Ari Pääkkönen kappalainen Oppilas: Miten voin valmistautua kuolemaan? Mestari: Opettele elämään. Oppilas: Miten voin oppia elämään? Mestari: Valmistaudu kuolemaan. K unemmevoikokoontuayhteensaamaan voimaa toisistamme, voimme etsiä iloa, lohtua ja voimaa Raamatun teksteistä. Loimaan seurakunnan työntekijät jakavat tei- dän kanssanne tässä omia tärkeitä lauseitaan ja itselleenmerkityksellisiä kohtia Raamatusta. Etsi sinäkin itsellesi merkityksellisiä lau- seita ja tekstejä ja keskustele niistä vaikka ystäviesi tai seurakunnan työntekijöiden kanssa – puhuttelevatko teitä samat lauseet vai saisitteko toisiltanne vaikka ”vaihtareita”? Voit pohtia myös , mikä teksti on mielestäsi juuri nyt osuvin tai mikä sitten, kun poikkeustilanne on meillä ohi. Koska kannamme huolta rakkaistamme ja kaikista lähimmäisistämme aina, ja erityisesti juuri nyt, voit miettiä, millä lauseilla valaisit toi- voa ja luottamusta muille – millainen lause tai Raamatun kohta sopisi toivotukseksi puolisolle, lapsille, perheelle, ystäville ja yh- teisölle ympärilläsi? Huoltaaiheuttavassapoikkeuksellisessatilan- teessa on tärkeää, ettei asioitamieti vain itsek- seen. Ota yhteyttä ihmiseen, jota et ole näh- nyt, koska poikkeustila on teidät erottanut. Ota yhteyttä ihmiseen, josta et ole kuullut vuo- siin – nyt on hyvä aika tehdä niin, viimeinkin. Jos omia ajatuksia ja tunteita on vaikea sa- noittaa, Raamatun teksteistä ja esimerkiksi virsistä löytyy siihenkin apua. Erilaiset tekstit tuntuvat tärkeiltä eri aikoina ja erilaisissa elämäntilanteissa. Vii- saimmat tekstit tuntuvat aina vastaavan ja avaavan ajatuksia, vaikka mielessä risteilisi ja solmuilisi millaisia pulmia ja huolia tahansa. Sellainen on esimerkiksi johtavan kant- torin Kaija Huhtasen valitseman psalmin lause: Sinua varjellaan, missä ikinä kuljet. Varjellaan toisiamme, koska meitä varjel- laan. SANOISTA VOIMAA 5. Moos. 31:6 Olkaa lujia ja rohkeita! Älkää pelätkö älkääkä säikkykö, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä. Tämä raamatunlause on minulle erityisen tärkeä, koska se muistut- taa minua pysymään rohkeana ja olematta liikaa pelkäämättä vai- keaa elämäntilannetta. Raamatunlause luo myös turvaa lupauksella, että Jumala kulkee itse juuri minun kanssani. Oli elämässä kuinka vaikeaa tahansa Jumala ei hylkää eikä jätä minua missään tilan- teessa. Hän on luvannut jopa kantaa minua vaikeiden hetkien yli. Sari Ketola, lastenohjaaja Psalmi 9:10-11 Herra on sorrettujen turva, hän on suoja ahdingon aikana. Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Tämä Raamatunkohta on minulle erityisen tärkeä siksi, että se an- taa minulle voimaa jatkaa eteenpäin ja toivoa siihen, että me selvi- ämme tästä yhdessä. Nyt kun maailmassa on paljon ahdistusta ja pelkoa, niin voimme luottavaisina turvautua siihen, että Herra on kuulemassa rukouksemme ja näkemässä taakkamme. Hän pitää meidät vahvoina ja toiveikkaina myös tänä haastavanakin aikana. Hän ei hylkää meitä. Tuomas Gustavsson, nuorisotyönohjaaja Mehän kuolemme ja olemme niin kuin maahan kaadettu vesi, jota ei voi koota takaisin. Mutta Jumala ei ota pois elämää, vaan sitä hän ajattelee, ettei vain hyljätty joutuisi hänestä erotetuksi. (KR 33/38) Me yleensä aliarvioimme pahasti Jumalan rakkauden meitä koh- taan. Tiedämme ja uskomme kyllä Raamatun sanan siitä, että joo, tottakai hän rakastaa meitä paljon. Silti sisimmässämme luulemme, että hän vain odottaa päästäkseen rankaisemaan meitä ja sanoak- seen sitten: Hahaa, siitäs saat ansiosi mukaan. Oikeasti hän kuiten- kin näkee elämämme haurauden, (joka on kuin maahan kaadettu vesi) rakastaa meitä palavasti, odottaa vain saadakseen antaa an- teeksi, ja toivoo ja haluaa vain ja ainoastaan sitä, että me, hänen rak- kaat luotunsa, pysyisimme hänen yhteydessään ja että pääsisimme myös kerran taivaan kotiin olemaan ikuisesti hänen kanssaan. Marita Koivunen, kappalainen P2. Samuelin kirja 14:14 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. (KR 33/38) Tämä Jeesuksen rakastava sana on kantanut minua jo 30 vuotta. Nuorena tyttönä olin yhden kesän kovassa helvetinpelossa, ja mi- kään ei tahtonut mieltäni rauhoittaa. Kaikissa ihanissa Raamatun- kohdissakin näin vain vaatimuksia ja ehtoja, joita en pysty millään täyttämään. Mutta tämä Jeesuksen sana antoi lepoa vauhkoontu- neelle sydämelleni. Edelleen tämä Jeesuksen lupaus muistuttaa: kaikkina aikoina, kaikissa tilanteissa olet aina tervetullut Jeesuksen luo, siellä olet odotettu, rakastettu, täydellisesti hyväksytty vaikka mitä olisi tapahtunut. Jeesus ei lyö, ei hylkää, vaan nostaa, rohkaisee ja lohduttaa sanoen: Jatketaan yhdessä eteenpäin. Marita Koivunen, kappalainen Johanneksen evankeliumi 6:37 Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet minun turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. – (4-6) Hän levittää siipensä yl- lesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tau- tia, joka riehuu keskellä päivää. – (9) Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa. (10) Onnettomuus ei si- nuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa en- keleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Koko psalmi puhuu Kaikkivaltiaan suojeluksesta tilanteissa, jotka muutoin tuntuisivat uhkaavilta ja pelottavilta. Se muistuttaa, että meillä on turvapaikka, kaiken keskellä. Kaija Huhtanen, johtava kanttori Psalmi 91:1,2 Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Valitsin tämän kohdan siksi, että se sopii mielestäni tähän aikaan ja se on Raamatun kohdista yksi parhaimmista. Sirpa Laaksonen. johtava diakoni Hebr. 10:24 Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. Tämä raamatunkohta muistuttaa, että jokainen hengenveto on Luojan varassa. Nukkuessanikin joudun jättämään itseni turvalli- sesti sen varaan, että minusta pidetään huolta. Elina Rouhiainen, kappalainen Psalmi 3:6 Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Muista! Herra suojaa meitä joka puolelta, yltympäriinsä! Psalmi 139:5 Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemu- voiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa. Muista! Jumalan rakkaus on se, joka pysyy – tapahtui muutoin mitä hyvänsä. Mikään ei voi meitä erottaa siitä. Room. 8:37-39 Muista myös nämä lauseet

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=