LOIMAAN SEURAKUNTA

2 LOIMAAN SEURAKUNTA Loimaan seurakunnassa lähetettiin- kin askartelupaketteja kotiin päiväkerholaisille ja sielunhoitokasseja laitoksissa asuville, otettiin yh- teyttä erityisesti iäkkäisiin seurakuntalaisiin puhe- limella, vietiin ruokakasseja, vedettiin arkiretriitti älypuhelimen ryhmäviestisovelluksen kautta sekä lähetettiin netin kautta suorana jumalanpalveluk- sia ja muita tilaisuuksia. Avattiin ovia uuteen – ja myös ihan konkreetti- sesti avattiin ovia. Kanta-Loimaan kirkon ovet olivat nimittäin ar- kipäivisin avoinna puolestapäivästä iltakuuteen ja siitä on tullut paljon myönteistä palautetta. Avataan ovia uuteen A luksi seurakuntalaisten kanssa tuntuivat kaikki yhteydet katkeavan, johtava kant- tori Kaija Huhtanen sanoo keväästä, jol- loin korona muutti arjenmyös Loimaan seudulla. Kun tiukimpien rajoitusten aikaan ei saanut ko- koontua kerhoihin ja harrastuspiireihin, käydä kes- kustelemassa tukea tarvitsevan seurakuntalaisen kanssa tai pitää edes avoimia jumalapalveluksia, oli keksittävä uutta. – Moni on kokenut tärkeäksi päästä hiljenty- mään kirkkoon ja silloin tällöin joku myös halusi keskustella paikalla olleen seurakunnan työnteki- jän kanssa, kirkkoherra Riku Laukkanen kertoo. Jopa matkailijoilta on hänen mukaansa tullut kiitosta, kun nämä ovat päässeet tutustumaanmah- tavan kokoiseen ja kauniiseen kirkkoon. – Eräs pariskunta oli ollut matkalla katsomaan Tyrvään kuuluisaa restauroitua PyhänOlavin kirk- koa, mutta kun pääsivät yllättäen sisäänKanta-Loi- maan kirkkoon, olivat todenneet tämän hienon kirkon riittävän ja jättivät Tyrvään kirkon väliin. Seurakunnassakin on oltu etätöissä, mutta silti on oltu yhteydessä seurakuntalaisiin. Palautteenmukaan puhelut iäkkäille seurakun- talaisille on koettu hyvin tärkeiksi. – Ihmisillä oli tarve puhua puhelimessa pitkään. Erityisesti hyvin iäkkäät ihmiset kokevat suurta yk- sinäisyyttä ja turvattomuutta ja kaipaavat puhelin- yhteyttä, diakoni Soili Väisänen kertoo. Johtava diakoni Sirpa Laaksonen sanoo samaa. – Monessa puhelussa mentiin keskusteluissa to- della syvälle ja saatettiin mennä sotavuosiin ja evak- kokokemuksiin. Joissakin puheluissa tuli toteamuk- sia, että tätä enole koskaan aikaisemminkenellekään kertonut. Luottamus oli suuri ja korona-aika her- kisti kertomaan arkojakin ja piilossa olleita ajatuksia. Puhelu saattoi tavoittaa henkilön tilanteessa jos toisessakin ja vastaajan halukkuus keskusteluun ja keskustelun kulku täytyi diakoni AnnaRantasalon mukaan arvioida pelkästäänkuuloaistinvälityksellä. – Toisaalta koko ikäluokan kattava soittokier- ros tavoitti henkilöitä, jotka itselleenkin yllätyk- seksi olivat positiivisesti yllättyneitä seurakunnan taholta tulleesta huolenpidosta. Sirpa Laaksonen sanoo olevansa yllättynyt siitä, miten syvällisiä keskusteluja pystyy käymään il- man, että näkee toisen ilmeitä ja eleitä tai pääsee katsomaan silmiin. – Aina ei tarvita fyysistä läsnäoloa, vaikka kas- votusten käyty keskustelu onkin parasta. Nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen kertoo, että lastenohjaajat jalkautuivat hautausmaille, kun kerhot jäivät koronan vuoksi tauolle. – Se toi näkyväksi sen, mistä on aiemminkin kyllä puhuttu: haudoilla vierailee paljon ihmisiä, joilla on tarve ja halu puhua asioistaan. Paikoin siellä käydään syvällisiäkin keskusteluja sellaisten työntekijöiden kanssa, joita ei lasketa tai mielletä hengellisen työn tekijöiden joukkoon. Myös seurakunnan toimittamista tarvi- kekasseista tuli kiitosta. Lapsi- ja nuorisotyössä se oli lastenohjaajien ”etä- päiväkerho”, eli askartelupaketti oheistarpeineen. – Se tuli selvästi tarpeeseen, paketteja odotet- tiin kodeissa. Seurakunnan toimittamiin ruokakasseihinkin oltiin tyytyväisiä. – Kassin sisältöä kehuttiin ja sanottiin sen ole- van riittoisa. Noudatimme turvavälejä kasseja vie- dessä, mutta asiakkaat halusivat silti monesti vaih- taa ajatuksia etäämmältäkin, Sirpa Laaksonen sa- noo ja kertoo, että kasseja jakaessa pääsi tutustu- maan myös moneen sellaiseen loimaalaiseen kul- makuntaan, jossa ei ollut aiemmin tullut käytyä. Hän iloitsee myös sielunhoivakassien saamasta positiivisesta vastaanotosta hoitolaitoksissa. – Tuntui ikään kuin laitoksissa henkilökunta olisi niitä jo odottanut. Ovia toimintaan avattiin myös verkossa. – Kun aluksi yhteydet seurakuntalaisiin tun- tuivat katkeavan, liityin takaisin Facebookiin ja se muutti tilanteen, Kaija Huhtanen sanoo. Seurakuntalaiset tuntuivat reagoivan hänen pää- siäisen aikaan sinne laittamiin lukuisiin toivon ja rohkaisun postauksiin. – Tuota kautta muodostui uusia yhteyksiä sel- laisiin seurakuntalaisiin, joista en ollut aiemmin tiennytmitään ja kutsuinkin heitä seuraamaanLoi- maan seurakunnan sivuja. Hänen mielestään oli hyvä myös saada palau- "Aina ei tarvita fyysistä läsnä- oloa, vaikka kasvotusten käyty keskustelu onkin parasta." SIRPA LAAKSONEN "Moni on kokenut tärkeäksi päästä hiljentymään kirkkoon." RIKU LAUKKANEN TERVETULOA TAAS MUKAAN! Juuri Sinä olet tervetullut Loimaan seurakunnan toimintaan ja tilaisuuksiin mukaan! Ovemme ovat avoinna muistuttavat johtava kanttori KaijaHuhtanen, seurakuntapalveluiden MinnaHannula, Sari Huhtala, Riitta Riponiemi, nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen, II kappalainenAri Pääkkönen, työpäällikkö Ari Lindell, kirkkoherra Riku Laukkanen ja johtava diakoni Sirpa Laaksonen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=