SEURAKUNTASANOMAT

5/2021 6 Myötäeloa syksyyn Oletko työikäinen, mutta juuri nyt työ- elämän ulkopuolella? Tule juttelemaan kahvikupposen äärelle ti 7.12. klo 10 Toi- jan Valopilkkuun, Kuusitie 8. Yhteistyössä Lounais-Suomen Martat/Arkiunelmia ky- lissä ja kortteleissa -hanke. Hengellistä matkakumppanuutta Kaipaatko hetken lepoa ja hiljaisuutta ar- jen keskellä, elämän kysymysten jakamista toisten kanssa, rohkaisua kristittynä ole- miseen ja elämiseen? Hengellisen mat- kakumppanuuden ryhmä tarjoaa sinulle seitsemän pysäkin matkan uuden vuoden alkajaisiksi. Jokaisella pysäkillä on luvassa virike Raamatusta, hiljaista mietiskelyä ja rukousta, lyhyt teemapuhe ja ajatusten ja- kamista. Ohjaajina ovat pastorit Matleena Pinola ja Tarja Laurila. Ryhmä kokoontuu 7 ker- taa 11.1.2022 alkaen joka toinen tiistai klo 18–20, viimeinen kerta 5.4.2022. Paikka on Salo-Uskelan seurakuntatalon kappeli, käyntiosoite Torikatu 6. Lisätietoja ja ilmoittautumiset joulu- kuun aikana Tarja Laurilalle p. 044 335 9165 tai laurila.tarja2@gmail.com. Ryh- män enimmäiskoko on 8 henkilöä. Sisältöä elämään -päivä Ikäihmisen mielen hyvinvointi on aihee- na Sisältöä elämään -päivässä ti 8.2.2022 klo 13–16 Salon VPK:n talossa, Asemakatu 3. Aiheesta puhuu mm. Tapani Kiminkinen. Luvassa myös mm. yhdistysten esittelyjä. Päivän järj. yhteistyössä: Salon kaupunki, Salon Omaishoitajat ry, SALVA ry, Salon Sy- ty ry, Salon Muistiyhdistys ry, Salon Punai- nen Risti, Avustajakeskus, Salon seurakunta. Eroryhmä alkaa maaliskuussa Eroryhmä tarjoaa vertaistukea ja selviy- tymiskeinoja niille, joiden parisuhde on päättynyt. Ryhmä kokoontuu 2.3.2022 lähtien kymmenen kertaa kevään aikana Salon perheneuvonnan tiloissa Plazassa. Ryhmään otetaan 8 henkilöä. Ilmoittautu- minen alkaa 1.2.2022 seurakunnan verk- kosivuilla. UNSPLASH UNSPLASH MARJA ROIKO S alon, Paimion ja Martinkosken seurakunnat liittyvät 1.1.2022 Porin aluekeskusrekisteriin. Tämä tarkoittaa muutoksia virkatodis- tusten, sukuselvitysten ja jäsenkirjanpidon osalta. Vuoden alusta Porin aluekeskusre- kisteriin kuuluu 240 000 jäsentä. Valtakunnallinen hanke Aluekeskusrekisteriin liittyminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa luterilaisen kirkon kirkonkirjojenpito keskitetään alueel- lisiin yksiköihin. Aluekeskusrekisterien tar- koituksena on, että koko ihmisen elinkaarta koskevan virkatodistuksen saa yhdestä pai- kasta. Kirkkohallitus on linjannut, että kaik- kien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin vuonna 2022. Aluekeskusrekisterissä kirkonkirjojenpi- toon sisältyvät sukuselvitysten ja muiden virkatodistusten laatiminen, avioliiton es- teiden tutkinta sekä kasteiden, avioliitto- jen, kirkkoon liittymisten ja kirkosta eroa- misten rekisteröiminen. Toimipiste Halikossa ja seurakuntatoimisto keskustassa Salossa Porin aluekeskusrekisterin toimi- piste tulee Halikkoon. Siellä tehdään alue- keskusrekisteriin tulleita sukuselvitys- ja virkatodistuspyyntöjä. Salossa ei pystytä tekemään virkatodistuksia vain Salon osal- ta, vaan selvityspyynnöt tulevat eri puolil- ta. Salon toimipisteessä työskentelee kol- me työntekijää, jotka ovat siirtyneet Porin aluekeskusrekisterin palvelukseen Salosta, Paimiosta ja Martinkoskelta. Asiakkaita palvellaan aluekeskusrekiste- rissä 1.1.2022 alkaen Halikon toimipistees- sä paikan päällä, puhelimitse ja sähköpos- titse. Virkatodistuksen ja sukuselvityksen voi tilata myös verkkolomakkeella. Tällä hetkellä aluekeskusrekisterit ovat ruuhkautuneet pahasti ja perunkirjoituk- sissa tarvittavia virkatodistuksia voi jou- tua odottamaan jopa neljä kuukautta. Tä- mä hankaloittaa asioiden hoitamista, koska lain mukaan perunkirjoitus tulee tehdä kol- men kuukauden sisällä vainajan kuolemas- ta. Perunkirjoituksiin joudutaankin hake- maan useissa tapauksissa lisäaikaa. Ristiäisten, häiden ja hautajaisten ja mui- den kirkollisten toimitusten varauksissa seurakuntalaisia palvellaan keskustan seu- rakuntatoimistossa. Seurakuntatoimiston ja aluekeskusre- kisterin Salon toimipisteen yhteystiedot ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä viikkoilmoituksissa ja seurakunnan verk- kosivuilla. Siihen saakka näissä asioissa palvelee vielä kirkkoherranvirasto Tori- kadulla. Seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=