LAATU JA YMPÄRISTÖ

Salon Lehtitehdas toimii laatu- ja ympäristöjärjestelmien  alaisuudessa. Toiminnoissamme ympäristöjohtaminen on keskeinen asia, kuin myös laatujohtaminen jonka avulla hallitsemme myös materiaalitehokkuutta.

Laadimme vuosittain toimintaamme kehittäviä ympäristöohjelmia sekä seuraamme lakisäännöksiä ja viranomaismääräyksiä. Toimimme ympäristömyönteisellä tavalla energian- ja materiaalikulutuksen suhteen ja lajittelemme jätteet asianmukaisella tavalla.

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Salon Seudun Sanomat Oy sitoutuu ympäristön pilaantumista estävään toimintaan tuottaessaan painopalveluita asiakkailleen. Tarkastelemme toimintojamme ympäristönäkökohtia painottaen. Tätä varten olemme kartoittaneet toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ja siltä pohjalta laatineet toimenpideohjelman.

Uudistuksia ja investointeja tehtäessä kartoitamme ympäristönäkökohdat, mikäli se investoinnin toteuttamisen kannalta on olennaista. Käytämme mahdollisuuksien mukaan tuotteita ja palveluita, jotka takaavat kestävän, ympäristöä vähiten kuormittavan toiminnan.

Kouluttamalla ja opastamalla henkilöstöä luomme sellaisen toimintaympäristön joka osaltaan vahvistaa ja tukee ympäristön kannalta parasta toimintaa. Näin sitoutamme koko henkilöstön ympäristöä huomioon ottavan toiminnan kehittämiseen.

Toiminnassamme sitoudumme noudattamaan toimialaamme koskevia lakeja ja asetuksia sekä paikallisviranomaisten määräyksiä. Luomme sellaisen toimintakulttuurin ympäristöohjelmaan nojautuen joka mahdollistaa kestävän ja jatkuvan parantamisen ilmapiirin.

LAATUJOHTAMINEN

Salon Lehtitehtaan toiminnan perustana on tarjota laadukasta lehtipainopalvelua ja jälkikäsittelyä lehtien kustantajille, sekä korkeatasoiset luettavat lehdet asiakkaille. Koko toimintaa ohjaa laatujärjestelmä, joka määrittelee toiminnot eri työvaiheissa.

Yhteistyöllä ja -toiminnalla varmistetaan jokaisen toimintavaiheen onnistuminen sovituilla periaatteilla sekä toiminnan kehittyminen puuttumalla ongelmiin heti. Henkilöstöä kouluttamalla ja opastamalla mahdollistetaan Lehtitehtaan laadukas toiminta.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN PAINOTUOTE

  • kierrätettävä
  • tuotannon materiaalit ja apuaineet eivät ole haitallisia ympäristölle
  • materiaalihukkaa syntyy sen valmistuksessa mahdollisimman vähän
  • valmistusprosessissa syntyvät ongelmajätteet ja päästöt kerätään ja käsitellään asianmukaisesti

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT

  • energian ja luonnonvarojen käytön vähentäminen
  • jätteen määrän ja jäteveden aiheuttaman kuormituksen vähentäminen
  • ympäristöhaitallisten aineiden käyttöturvallisuuden takaaminen
  • työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuden parantaminen
  • kuljetusten ympäristövaikutusten merkityksen tunnistamisen